Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Drevospracujúci priemysel

Silné stránky

 • priemyselné odvetvie postavené na dreve – najvýznamnejšej domácej obnoviteľnej surovine
 • viac ako 200-ročná tradícia drevárskej a nábytkárskej priemyselnej výroby
 • historické korene vo využívaní dreva v stavbách a produktoch dennej spotreby
 • výhodná geografická poloha Slovenskej republiky vzhľadom na medzinárodné trhy
 • funkčné vzdelávacie inštitúcie založené pred viac ako 100 rokmi
 • odborný a vedecko-výskumný potenciál vo väčšine odvetví drevospracujúceho priemyslu
 • prítomnosť nadnárodných spoločností s prístupom na svetové trhy
 • existencia veľkého množstva malých drevospracujúcich podnikov na vidieku ako významný faktor lokálnej zamestnanosti
 • existencia a činnosť stabilného zamestnávateľského Zväzu spracovateľov dreva SR
 • vysoký stupeň nezávislosti drevospracujúceho priemyslu na orgánoch štátnej správy

Slabé stránky

 •  formálny prístup vládnych orgánov ku rozvojovým programom – Národnému programu využitia potenciálu dreva SR, bez finančnej podpory plnenia cieľov zo strany štátu,
 • nedostatočná pozornosť štátnych orgánov SR k témam a potrebám perspektívneho drevospracujúceho, nábytkárskeho a drevostavbárskeho priemyslu,
 • nízka pridaná hodnota drevospracujúceho priemyslu v porovnaní s inými odvetviami národného hospodárstva,
 • nízke investície do spracovateľských kapacít drevospracujúceho priemyslu s vysokou pridanou hodnotou spôsobené nestabilnou situáciou na trhu s drevom,
 • nízky dopyt po kvalitnom sortimente surového dreva v dôsledku  zániku spracovateľských kapacít (výroba preglejky a dyhy),
 • vysoký export surového dreva a reziva bez vyššej pridanej hodnoty,
 • nízky stupeň finalizácie drevnej suroviny – väčšina piliarskych podnikov drevospracujúceho priemyslu je orientovaná iba na prvotné spracovanie surového dreva,
 • narúšanie trhu s drevom poskytovaním dotácií na energetické účely ( zvýšený konkurenčný boj o drevo ako surovinu, najmä v odvetviach vyrábajúcich drevené veľkoplošné materiály a celulózu kvôli dotáciám na výrobu energie z biomasy),
 • vysoká rozdrobenosť regionálneho výskytu domácich spracovateľov dreva,
 • absentujúce logistické vzťahy medzi producentmi dreva a výrobnými odvetviami drevospracujúceho priemyslu,
 • nedostatočná inovačná aktivita a jej implementácia v spolupráci s vedecko-výskumnou a odbornou bázou,
 • nedostatočná angažovanosť podnikov drevospracujúceho priemyslu pri tvorbe legislatívnych predpisov,
  nedostatočná politická a ekonomická podpora drevospracujúceho priemyslu vrátane tvorby inovácií,
 • neprispôsobenosť spracovateľských kapacít meniacej sa druhovej a kvalitatívnej štruktúre domácich zdrojov dreva,
 • nízka miera kaskádového spracovania, využitia a recyklácie produktov z dreva,
 • rozdrobenosť neštátnych subjektov obhospodarujúcich lesy, ako dodávateľov drevnej suroviny,
 • slabá propagácia výrobkov z dreva a významu drevospracujúceho priemyslu na verejnosti.

Príležitosti

 • priestor na zvýšenie potenciálu drevospracujúceho priemyslu pre tvorbu hrubého domáceho produktu slovenskej ekonomiky,
 • uplatnenie motivačných nástrojov na investície a inováciu s cieľom dosahovania vyššej pridanej hodnoty v drevospracujúcom priemysle,
 • rastúci podiel bytových aj nebytových drevostavieb (kancelárske budovy, športoviská, technické stavby) na trhu, kvalitatívne porovnateľný s európskymi štandardmi,
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti odvetví drevospracujúceho priemyslu a ich prístupu na zahraničný trh,
 • zvýšenie miery domáceho spracovania a využitia dreva,
 • zvýšenie surovinovej a energetickej sebestačnosti štátu,
 • drevospracujúci priemysel ako významný pilier regionálneho rozvoja,
 • zvyšovanie povedomia verejnosti o praktických výhodách využívania dreva v porovnaní s ostatnými materiálmi.

Ohrozenia

 • finančná poddimenzovanosť väčšiny malých a stredných podnikov drevospracujúceho priemyslu,
 • stagnácia tvorby a realizácie inovácií,
 • pretrvávanie nízkej kooperácie v drevospracujúcom priemysle,
 • nedostatok ekonomických stimulov pre rozvoj drevospracujúceho priemyslu,
 • tlak verejnosti a mimovládneho sektora na znižovanie ťažieb v lesoch,
 • nedostatok vybraných druhov drevín (hlavne duba),
 • nízky záujem mladých ľudí o štúdium drevárskych odborov na stredných odborných školách a vysokých školách a prácu v drevospracujúcom priemysle

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.