Úvodná správa o sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Sektor pozostáva z troch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 02 Lesníctvo a ťažba dreva, 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu, 31 Výroba nábytku. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 34 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 1,7 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 71 %, zastúpenie žien dosiahlo 29 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 932 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 806 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel mal medzi rokmi 2009 a 2018 pomerne vyrovnané zastúpenie zamestnancov najmä vo veku od 35 do 54 rokov. V sledovanom období najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej kategórii 60 a viac rokov a vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov. Na druhej strane bol výrazný pokles podielu zamestnancov evidovaný vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov a 20 až 24 rokov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 prevyšoval 7 tisíc osôb. Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vzdelanie s výučným listom, i keď ich podiel na sektorovej zamestnanosti je podstatne nižší.  Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa má v sektore v porovnaní s celým hospodárstvom podstatne menšie zastúpenie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 15 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 14 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 17 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Viac ako jedna tretina (približne 37 %) zamestnancov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II. Necelá štvrtina zamestnancov úspešne ukončila vzdelávanie v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky má približne 17 % zamestnancov sektora a pomerne výrazné zastúpenie (16 %) majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 484 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 373 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia,
v priemere 1 567 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu,
a to na úrovni 660 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.