Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Lesníctvo a ťažba dreva,
  • Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva okrem nábytku,
  • Výroba nábytku.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 2,8 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR sa znížil o 2,3 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 18,8 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 63,5 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 17,7 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 16,5 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 63 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 20,5 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 49,5 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zníženie o cca 1,9 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel mal výrazne rastúci trend a v roku 2021 predstavoval 38,2 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 7,6 p. b., a to na konečných 12,3 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 698 EUR v zamestnaní Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Montážny pracovník drevených konštrukcií, kde príslušný nárast predstavoval 543 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Špecialista pre správu lesného majetku, a to so zvýšením mzdy v priemere o 516 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky (o 423 EUR) a Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve (o 416 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Montážny pracovník drevených konštrukcií, a to o 710 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 679 EUR. Mzdový nárast vo výške 574 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky. V zamestnaní Špecialista pre správu lesného majetku išlo o 566 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo,
  • Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií,
  • Montážny pracovník drevených konštrukcií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.