Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

V sektore lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu pracuje celkom 39 957 zamestnancov. Najviac zamestnancov sektora pracuje v Banskobystrickom kraji (23,0%) a ďalej v Nitrianskom kraji (17,1 %) a v Žilinskom kraji ( 15,9 %). Najpočetnejšie zastúpenou triedou sú pritom Operátori a montéri strojov a zariadení (hlavná trieda – ďalej len „HT“  8) s podielom  19,5%, Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (HT 7) s podielom 14,6 %. Celkovo  pracuje v nižšie kvalifikovaných HT prevaha zamestnancov a tvoria 67,2 % pracovnej sily v sektore. Z uvedeného množstva zamestnaných osôb je 71,5 % mužov a  28,5  % žien.

Z hľadiska vekového zloženia zamestnancov sektora prevláda veková skupina 40-44 ročných zamestnancov. Celkovo dochádza k starnutiu populácie zamestnancov sektora, nakoľko v ňom pracuje viac 45-59 ročných ako mladej generácie od 20-34 rokov. Podstatnú skupinu tiež tvoria zamestnanci nad 60 rokov, ktorí tvoria 7,4 % zamestnancov sektora. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.