Sektorovo špecifické ukazovatele

Pre účely tvorby sektorovej stratégie sektora je v rámci vyhodnocovania sektorovo špecifických ukazovateľov  sektora navrhnutý nasledujúci zoznam sledovaných faktorov:

  • zásoby dreva,
  • plánované ťažby,
  • obchod s drevom,
  • zastúpenie drevín,
  • výmera lesov,
  • veková štruktúra drevín,
  • disponibilita materiálov pre nábytkársky priemysel a výrobu drevostavieb,
  • analýza legislatívy ovplyvňujúcej rozvoj drevostavieb,
  • kapacitná a geografická štruktúra spracovateľských prevádzok drevospracujúceho priemyslu,
  • podiel drevostavieb v individuálnej bytovej výstavbe a drevárskych výrobkov v stavebníctve.

Uvedené faktory sú vypracované z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a zo Zelenej správy 2018.

Zásoby dreva

V súčasnosti sú v dôsledku aktuálneho nerovnomerného vekového zloženia v lesoch na Slovensku historicky najvyššie zásoby dreva (minimálne v posledných 100 rokoch), s objemom 481,8 mil. m3 hrubiny bez kôry. Priemerná zásoba na 1 ha je 248 m3. V dôsledku postupnej zmeny vekovej štruktúry lesov sa v nasledujúcich rokoch a desaťročiach budú zásoby dreva znižovať (zásoba ihličnatého dreva v lesoch SR sa znižuje už od roku 2010). Celkový bežný prírastok v lesoch v roku 2018 dosiahol 12 mil. m3, resp. 6,25 m3 na 1 ha porastovej pôdy. V porovnaní s rokom 2015 je už nižší o 84 tisíc m3, t. j. o 0,7 %.

Plánované ťažby

V súčasnosti sa ťažba  dreva  zvyšuje. Hlavnou príčinou jej  zvyšovania je súčasná veková štruktúra lesov s vysokým  podielom  rubne  zrelých  lesných  porastov. V roku 2018 sa ťažba dreva realizovala v objeme 9,86 mil. m3 (60,8 % ihličnatého dreva a 39,2 % listnatého dreva). Z vysokej úrovne poškodenia lesov vyplýva aj výška náhodnej ťažby, ktoré predstavovala 5,72 mil. m3 dreva, resp.  58,0 %  z  celkovej ťažby dreva. Najväčší podiel mali biotické škodlivé činitele, najmä premnoženie lykožrúta smrekového.

Obchod s drevom

Na medzinárodných trhoch sa zvyšuje dopyt po výrobkoch z dreva a uvedený trend sa prejavil aj v raste objemu tuzemského spracovania dreva, zvýšením dovozu surového dreva a len miernym nárastom jeho exportu v porovnaní s  rokom 2017. Celkový objem domáceho  spracovania  dreva (po odpočítaní exportu od dodávok surového dreva a pripočítaní objemu dovozu) vzrástol v porovnaní s rokom 2017 z 8,272 mil. m3 na 8,899 mil. m3, t. j. o 7,6 %.

V roku 2018 obhospodarovatelia lesa dodali na domáci trh 9,16 mil. m3 sortimentov surového dreva vrátane vlastnej spotreby. V roku 2018 sa vyviezlo 2,1 mil. m3 surového dreva; za ostatných 10 rokov je to druhý najnižší objem, čo potvrdzuje pozitívnu tendenciu znižovania vývozu dreva. Vývoz  surového  dreva  realizovali  najmä  nelesnícke  obchodné  spoločnosti a iné subjekty, ktoré vyviezli 78,9 % z celkového objemu exportovaného dreva; obhospodarovatelia lesa vyviezli necelých 443,3 tis. m3, t. j. 21,1 %. Dovoz surového dreva sa zvyšuje a v roku 2018 sa doviezlo 1 395 tis. m3 vrátane vyššieho podielu kvalitnejších sortimentov.

Zastúpenie drevín

Na lesných pozemkoch prevládajú listnaté dreviny, najviac buk lesný (33,9 %) a duby (10,5 %). Podiel  ihličnatých  drevín  (v  súčasnosti  36,9 %)  sa  od  roku  1980 nepretržite znižuje, najmä pri smreku v dôsledku negatívneho pôsobenia škodlivých činiteľov (od roku 1991 pokles o 5,15 %).

Výmera lesov

Na Slovensku pretrváva dlhodobá tendencia zvyšovania výmery lesných pozemkov a lesných porastov. V roku  2018  dosiahla  výmera  lesných  porastov  1 947,8  tisíc  ha a v porovnaní s rokom 1990 sa zvýšila o 26,1 tisíc ha, resp. priemerne ročne o 932,1 ha. Väčšinu  lesov   v  SR  tvoria  lesy  hospodárske  (72,1 %),  lesy  ochranné  (17,3 %),  v  ktorých sú prvoradé ekologické funkcie a lesy osobitného určenia (10,6 %) s prevládajúcimi sociálnymi a kultúrnymi funkciami. Od roku 1990 sa permanentne lesnatosť Slovenskej republiky zvyšuje a v súčasnosti predstavuje 41,2 % územia SR. Podľa výsledkov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR 2015-2016 dosahuje výmera iných ako lesných pozemkov, ktoré sú porastené lesnými drevinami, ďalších 288 tis. ha. Drevná hmota zo stromov rastúcich na týchto pozemkoch predstavuje ďalší potenciál pre jej využitie v drevospracujúcom priemysle. Celková výmera pozemkov porastených lesnými drevinami na Slovensku tak predstavuje až 2 235 tis. ha.

Veková štruktúra drevín

Veková štruktúra lesov na Slovensku je nevyrovnaná s vyšším zastúpením starších, prevažne rubne zrelých lesných porastov s vekom nad 70 rokov a nižším zastúpením mladších porastov, s výnimkou lesných porastov do 20 rokov.

Disponibilita materiálov pre nábytkársky priemysel a výrobu drevostavieb

V súčasnosti neregistrujeme zásadný nedostatok v materiálovom i technickom zabezpečení nábytkárskej a drevostavbárskej produkcie. Otvorený európsky trh umožňuje voľný pohyb tovaru a služieb, čo na jednej strane otvára možnosti pre domácich producentov, na druhej ohrozuje stabilitu surovinovej základne na Slovensku, vzhľadom na vysoký podiel exportu surového dreva, ktorý
v roku 2018 prestavoval 2,1 mil. m3 surového dreva, ktoré by sa dalo a malo finalizovať na domácom trhu. Predovšetkým materiály a polotovary, ktoré spotrebúva priemysel stavieb na báze dreva je odkázaný na dovoz kľúčových komodít, akými sú lepené drevo, lepené hranoly, OSB-dosky, CLT panely, ale aj drevovláknité dosky a izolačné a konštrukčné materiály na báze dreva. Je nevyhnutné iniciovať, zrealizovať a stabilizovať investíciu do výroby spomínaných elementov, hlavne v oblasti lepenia masívneho dreva do ekologických drevených výrobkov určených pre stavebníctvo.

Analýza legislatívy ovplyvňujúcej rozvoj drevostavieb

Aktuálne platný stavebný zákon č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevyhovuje nielen pre tradičnú silikátovú výstavbu, ale ani pre potreby výstavby moderných drevostavieb. Spomínaný zákon je zastaraný a nevyhovujúcim spôsobom spomaľuje proces udeľovania stavebných povolení, výkon stavebného dozoru i kolaudáciu stavieb. Pre potreby výstavby viacpodlažných budov na báze dreva (alebo aj kombinovaných technológií: drevo – betón, drevo – železo, drevo – železo – betón) je nevyhnutné opätovne revidovať (najlepšie zmeniť) technickú normu STN 92 0201-2:2017, pretože od júla 2017 je možné na základe revidovanej normy STN 92 0201-2:2017 na Slovensku stavať iba päťpodlažné drevostavby. Novo zavedené požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií drevostavieb by rozšírili možnosti uplatnenia týchto čoraz obľúbenejších konštrukčných systémov aj do výstavby bytových domov či  administratívnych budov.

Kapacitná a geografická štruktúra spracovateľských prevádzok drevospracujúceho priemyslu

Prevádzky primárneho spracovania dreva, teda píly na stavebné rezivo a iné prvotné spracovateľské produkty, sú rozmiestnené po celom Slovensku, v logistickej dostupnosti od zdrojov spracovávanej suroviny. Píly na ihličnatú guľatinu sú viac koncentrované na strednom a východnom Slovensku, prevádzky na pílenie listnatého dreva skôr na západnom a strednom Slovensku. Veľkokapacitné píly s kapacitou nad 500 tisíc m3 guľatiny ročne sú len na strednom Slovensku (Tatra Timber Rettenmeier s.r.o., Liptovský Hrádok, a PRP s.r.o., Tomášovce). V poreze listnatej i ihličnatej guľatiny prevládajú skôr stredne veľké až malé prevádzky s kapacitou pod 100 tisíc m3 guľatiny ročne. Na Slovensku však naďalej pretrváva veľká rozdrobenosť tzv. obecných, mestských a miestnych píl regionálneho charakteru a chýba koncentrácia veľkých spracovateľských kapacít, ktoré by boli schopné investovať aj do inovačných spracovateľských technológií na produkciu sofistikovaných konkurencieschopných výrobkov s vysokým stupňom finalizácie a pridanej hodnoty.

Podiel drevostavieb v individuálnej bytovej výstavbe a drevárskych výrobkov v stavebníctve

Na Slovensku chýba detailná a presná evidencia skolaudovaných drevostavieb vo všetkých segmentoch výstavby, ako sú individuálne obytné domy, bytové domy, kancelárske budovy, technické stavby, nebytové priestory a pod. Napriek tomu sektor disponuje číslami od realizátorov drevostavieb, ktoré oprávňujú ku konštatovaniu, že podiel drevostavieb na Slovensku kontinuálne stúpa a v súčasnosti ho Zväz spracovateľov dreva SR odhaduje na 12% až 14% rodinných domov ročne, čo predstavuje v absolútnych číslach cca 1500 domov ročne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.