Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kritické činitele

Drevospracujúci priemysel

 • znižovanie zásob dreva a zmeny drevinového zloženia v nasledujúcich desaťročiach,
 • pokles absolventov (záujmu o štúdium) študijných odborov zameraných na nové technológie pre spracovanie a modifikáciu dreva a na vývoj nových výrobkov na báze dreva,
 • malé investície do moderných a inovatívnych technológií s prvkami Industry 4.0,
 • absencia pravidiel transparentného trhu a nedostatočná politická a legislatívna podpora pre domácich spracovateľov,
 • neprehľadná a často kontraproduktívna legislatíva pre lesnícko-drevársky komplex (viac lesnícky ako drevársky),
 • prehlbujúci sa nedostatok odbornej pracovnej sily pre všetky odvetvia drevospracujúceho priemyslu,
 • klesajúca atraktivita remeselných povolaní pre žiakov, študentov a mladých ľudí v drevospracujúcom priemysle.

Lesné hospodárstvo

 • obmedzenie veľkej výmery hospodárskych lesov z dôvodov plošnej ochrany prírody (zonácia národných parkov) – zníženie potreby počtu pracovníkov so stredoškolským resp. vysokoškolským odborným vzdelaním v riadiacich pozíciách a znížená potreba manuálnych pracovníkov v lesníckych činnostiach, čo spôsobí aj vyľudňovanie vidieka; potreba kritickej revízie siete chránených území, pričom sa nemôže obísť vlastník lesov,
 • rôzne formy podpory štátov Európy obhospodarovateľov lesov v príkrom rozpore s prístupom v Slovenskej republike – napr. pri vetrovej kalamite sa presadzuje vďaka mimovládnym organizáciám bezzásahový režim a premnoženie podkôrneho hmyzu bez adekvátnej náhrady za znehodnotený les – ekonomické dopady na vlastníkov a obhospodarovateľov lesov s následným dopadom na zamestnanosť na vidieku,
 • formálne presadzovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov, pričom sa ale zároveň legislatívne komplikuje zabezpečenie súvisiacich podmienok (napr. budovanie dostatočne hustej lesnej dopravnej siete) – silná protilesnícka propaganda bez znalosti súvislostí znižuje záujem o štúdium na lesníckych školách a následne znižovanie absolventov lesníckych odborov použiteľných v praxi,
 • verejné obstarávanie lesníckych činností, ktoré spôsobuje nezrovnalosti, komplikácie a nedodržiavanie agrotechnických termínov, veľmi nízka kvalifikácia dodávateľov prác a nízka kvalita prác úmerná odmene koncového dodávateľa prác – znížený záujem o verejné súťaže, nevykonávanie lesníckych činností resp. vykonávanie prác v niekoľkonásobnej subdodávke,
 • znižovaním celkovej zásoby dreva v lesoch Slovenska (z dôvodu zmeny pomeru vekovej štruktúry lesov) zníženie možností bezpečnej ťažby dreva tak, aby ostali lesy trvalo udržateľne obhospodarované – zníženie potreby počtu pracovníkov so stredoškolským resp. vysokoškolským odborným vzdelaním v riadiacich pozíciách a znížená potreba manuálnych pracovníkov v lesníckych činnostiach, čo spôsobí aj vyľudňovanie vidieka.

Kľúčové činitele

Drevospracujúci priemysel

 • jedinečnosť a nenahraditeľnosť drevnej suroviny,
 • atraktivita a vysoká hodnota výrobkov z dreva,
 • udržateľnosť sektora založená na spracovaní domácej obnoviteľnej suroviny vychádzajúca z historickej tradície spracovania dreva, aj  na možnosti náhrady veľkého množstva plastových výrobkov, výrobkami na báze dreva.
 • rozvoj recyklácie dreva,
 • stabilizovaný a dobre spolupracujúci systém vzdelávania s praxou,
 • dostatok domácej suroviny pre spracovanie (drevo a z neho vyrobené ostatné produkty: veľkoplošné materiály, lepené lamely, lepené drevo, CLT-panely a pod.) a zodpovedajúce moderné technologické vybavenie,
 • transparentný trh pre dodávku suroviny a odbyt výrobkov,
 • pozitívne nastavenie spotrebiteľov k produktom drevospracujúceho priemyslu (predovšetkým s vyššou pridanou hodnotou – domy, drevodomy a pod.).

Lesné hospodárstvo

 • definovanie dlhodobej štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva Slovenska  s prispôsobením nástrojov a financií, ktoré by zámer podporovali – jednou z dôležitých súčastí dlhodobej politiky je zastavenie vyľudňovania vidieka (zabezpečením dostatočného množstva pracovných príležitostí pre ľudí s rôznym stupňom vzdelania),
 • zjednotenie ústrednej štátnej správy ochrany prírody a lesného hospodárstva a ostatnej štátnej správy – zjednotenie štátnej správy na základe odbornosti v problematike ochrany prírody a krajiny,  aj lesného hospodárstva a poľovníctva,
 • zjednotenie zákona o ochrane prírody a krajiny a lesného zákona – vytvorenie právnej istoty pri uplatňovaní jednotného zákona, ktorý má vplyv na vidiecku krajinu, hlavne lesy, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre podnikanie na vidieku a stabilizáciu vidieckeho obyvateľstva,
 • potreba zmeny štátnych aj školských  vzdelávacích programov pre lesnícke odbory, ktoré budú reflektovať zmeny zavádzané v prevádzke (napr. digitalizácia evidencie výroby a hospodárskej evidencie, mapovanie, rozhodovacie procesy)
 • zvýšenie počtu pracovníkov lesníckej prevádzky zapojených do environmentálnej výchovy verejnosti (hlavne detí a mládeže), najmä prostredníctvom lesnej pedagogiky – zvýšenie počtu absolventov certifikovaného kurzu lesnej pedagogiky a zapracovanie činnosti do pracovných náplní s primeraným ohodnotením,
 • podpora rozvoja aplikovaného výskumu v lesnom hospodárstve – zvýšenie finančnej podpory projektov aplikovaného lesníckeho výskumu a potreba vyššieho počtu erudovaných výskumných pracovníkov,
 • zvyšovanie informovanosti vlastníkov a obhospodarovateľov lesov o certifikácii lesov – vytvorenie systému efektívnych vzdelávacích aktivít, nastavenie efektívneho spôsobu vzdelávania,
 • informovanosť vlastníkov spoločných nehnuteľností – lesov (urbáre, spoločenstvá vlastníkov a pod.) hlavne pri zmene legislatívy pri ich právach a povinnostiach, spôsobe obhospodarovania spoločnej nehnuteľnosti, komunikácii s inými nárokovými skupinami vzhľadom k ich vlastníctvu  (k lesu) – vytvorenie systému vzdelávacích aktivít, nastavenie efektívneho spôsobu vzdelávania,
 • podpora modernizácie techniky pre lesnícke činnosti (hlavne v približovaní a odvoze dreva) – nastavenie operačných programov pre obhospodarovateľov lesov a zvýšenie atraktivity profesií robotníckych povolaní v lesnom hospodárstve,
 • využívanie malých resp. mladých agropodnikateľov poľnohospodársky nevyužívaných plôch na pestovanie energetických porastov, porastov rýchlo rastúcich drevín na chemické spracovanie, pestovanie lesného reprodukčného materiálu, čím by sa zvýšila diverzifikácia ich činností – podpora malých a mladých agropodnikateľov formou lepšieho prístupu k nevyužívanej poľnohospodárskej pôde, dotácií a tým stabilizácia mladého obyvateľstva na vidieku, vytváranie pracovných príležitostí,
 • zavedenie úhrad celospoločenských funkcií lesov pre vlastníka resp. obhospodarovateľa lesov tými, ktorí z nich profitujú – vytvorenie lepšej ekonomickej bilancie vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, možnosť väčšieho rozsahu podpory verejnoprospešných funkcií lesov a s tým spojenou vyššou mierou zamestnanosti na vidieku od vysoko kvalifikovaných pracovníkov až po menej náročné manuálne pracovné činnosti pracovníkov s nižším vzdelaním,
 • vyškolenie lesníckeho personálu na poskytovanie služieb napr. v ekoturistike, love bez zbraní (fotografovanie prírody, živočíchov a pod.) – diverzifikácia služieb lesníckych podnikov a tým potreba celoživotného vzdelávania zamestnancov, zvýšenie počtu zamestnancov cielene zameraných na poskytovanie uvedených služieb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.