Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Lesníctvo a ťažba dreva,
 • Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva okrem nábytku,
 • Výroba nábytku.

Súčasne sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel zabezpečuje zveľaďovanie poľovných revírov a starostlivosť o lesnú zver.

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles približne o 0,1 p.b. Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Graf č. 12 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor bol charakteristický približne 24 %-ným (viac ako 3 500 osôb) zastúpením Banskobystrického kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Takmer 19 % (viac ako 2 800 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Prešovskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Bratislavský kraj, a to necelé 3 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle v rámci SR.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Operátor strojov v nábytkárskej výrobe,
 • Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe,
 • Spracovateľ dreva,
 • Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja,
 • Montážny pracovník vo výrobe nábytku.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

 • Pomocný pracovník v lesníctve,
 • Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby,
 • Riaditeľ závodu v lesníctve.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 30 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Košickom kraji, a to cca 27 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 10 %. Nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Nitrianskom a Bratislavskom kraji, a to cca 11 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to o cca 200 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1104Stolár a výrobca výrobkov z dreva
269Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
358Stolár, výrobca nábytku
448Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík
523Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
615Montážny pracovník vo výrobe nábytku
715Pracovník v lesníctve
88Čalúnnik (okrem umeleckého)
97Montážny pracovník drevených konštrukcií
107Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ najmä s predchádzajúcou zamestnaneckou praxou v lesníctve, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-60Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
2-23Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
3-19Pomocný pracovník v lesníctve
4-8Výrobca konštrukčných dosiek z dreva
5-8Spracovateľ dreva
6-5Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
7-5Operátor zariadenia na spracovanie dreva
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles približne o cca 0,1 p.b. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V sledovanom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, ako aj z hlavnej triedy 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 3 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 21 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 270 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Nárast počtu sektorovo špecifických UoZ bol mierny a ich podiel v rámci 24 sektorov SRI poklesol. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bolo v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.