Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Lesníctvo a ťažba dreva, Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva okrem nábytku, Výroba nábytku.

Najviac zamestnancov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 3343 Nábytkárska výroba – stolárstvo. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 10 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 3343 Nábytkárska výroba – stolárstvo.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 4219 Lesníctvo – lesnícka prevádzka. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 141 študentov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 249 – 349 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 63 % z nich sa uplatní v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 7 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 4219 Lesníctvo – lesnícka prevádzka.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bude do roku 2025 na úrovni približne 7 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 9329005 Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 483 – 583 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 561 – 661 zamestnancov, pričom 75 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7522001 Stolár, výrobca nábytku, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 814 – 914 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 401 – 501 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.