Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sú aktuálne v sektorovej štruktúre NSP/SRI zaradené nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev. 2: Lesníctvo a ťažba dreva, Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva okrem nábytku, Výroba nábytku, pričom sektor súčasne zabezpečuje aj činnosti na zachovanie druhovej pestrosti a zdravia populácií voľne žijúcej zveri, jej prirodzených biotopov, lov, odchyt a služby s tým súvisiace. Vzhľadom na to, že v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sú zaradené celkovo tri divízie SK NACE Rev. 2, možno konštatovať, že z hľadiska sektorovej štruktúry NSP/SRI ide o sektor s priemerným počtom divízií.

Veková pyramída zamestnancov v  rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za roky 2010 a 2019

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najpočetnejšiu skupinu zamestnaných osôb (mužov a žien spolu) v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  predstavovali v roku 2019 osoby vo veku 40 až 44 rokov. Celkovo sa v tejto vekovej kategórii nachádzalo približne 15,6 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore, pričom ich podiel oproti roku 2010 pomerne výrazne vzrástol. Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou zamestnaných osôb v tomto sektore boli v roku 2019 osoby vo veku 45 až 49 rokov. Ich podiel v roku 2019 dosiahol úroveň cca 14,3 %, čo oproti roku 2010 predstavovalo mierny pokles. Najvýraznejší pokles podielu zamestnaných osôb nastal medzi rokmi 2010 a 2019 vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov, pričom tento pokles predstavoval približne 4,43 p. b. Výrazne v rámci sektora poklesol aj podiel zamestnaných osôb vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov, a to o približne 2,1 p. b. Na druhej strane, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k najvýraznejšiemu zvýšeniu podielu zamestnaných osôb, a to o približne 4,1 p. b. Podiel zamestnaných osôb pomerne dynamicky vzrástol aj vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde tento nárast predstavoval približne 3,3 p. b.

Z hľadiska pohlavia bol v roku 2019 najvyšší podiel žien vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, pričom v tejto kategórii sa nachádzalo cca 16,3 % z celkového počtu žien v rámci sektora. Výrazný podiel žien bol aj vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov, pričom v tejto kategórii bolo zamestnaných cca 15,8 % žien z tohto sektora. Tretí najvyšší podiel žien sa nachádzal vo vekovej kategórii 45 až 49 rokov, čo predstavovalo cca 15,5 % všetkých žien zamestnaných v predmetnom sektore.

U zamestnaných osôb mužského pohlavia bol najvyšší podiel z nich zamestnaný vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov, kde sa nachádzalo približne 15,3 % z celkového počtu zamestnancov mužského pohlavia v tomto sektore. Na druhom mieste boli zamestnané osoby mužského pohlavia, ktoré prináležali do vekovej kategórie 45 až 49 rokov, pričom ich podiel na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore bol cca 13,8 %. Tretie miesto v poradí predstavovali zamestnané osoby – muži v rámci vekovej kategórie 35 až 39 rokov, a to s podielom približne 13,5 % na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore.

Z hľadiska dynamiky a zmien vo vekovej štruktúre medzi rokmi 2010 a 2019 sa ako zaujímavé javí porovnanie podielu zamestnaných osôb vo veku do 40 rokov a vo veku 40 a viac rokov v rámci jednotlivých pohlaví. Podiel zamestnaných osôb – žien vo veku do 40 rokov na celkovom počte žien zamestnaných v rámci sektora poklesol medzi rokmi 2010 a 2019 z cca 38,6 % na približne 29,5 %. Podiel zamestnaných osôb – žien vo veku 40 a viac rokov na počte žien zamestnaných v sektore na druhej strane vzrástol z približne 61,4 % na cca 70,5 %. U zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku do 40 rokov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k poklesu z cca 48,5 % na približne 40,4 %. V rovnakom období podiel zamestnaných osôb mužského pohlavia vo veku 40 a viac rokov na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore vzrástol z približne 51,5 % na cca 59,6 %.

Trend vývoja zamestnanosti v členení podľa vekových kategórií možno všeobecne za obidve pohlavia spolu charakterizovať ako zvyšovanie veku osôb zamestnaných v rámci sektora, pričom podiel zamestnaných osôb do 40 rokov poklesol v období rokov 2010 až 2019 o približne 8,6 p. b.

Regionálne diferencovaná početnosť ekonomických subjektov a podiely zamestnancov v ekonomických subjektoch podľa druhu vlastníctva za rok 2019 v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel je, podobne ako sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, viazaný primárne na prírodné špecifiká, ktoré sú v tomto sektore previazané najmä s výskytom lesných porastov. Preto je prirodzené, že lokalizácia ekonomických subjektov je najpočetnejšia v Banskobystrickom kraji a Žilinskom kraji, v ktorých sa nachádza množstvo zalesnených pohorí s typickým horským hospodárstvom. V ďalšom texte nižšie je charakterizovaná situácia v oblasti počtu zamestnancov v ekonomických subjektoch v členení podľa druhu vlastníctva a regiónu.

V rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bol v Bratislavskom kraji najvyšší podiel zamestnancov (a to približne 75,6 %) zamestnaných v ekonomických subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. Na druhom mieste sa v rámci sektora v Bratislavskom kraji z hľadiska podielu nachádzali zamestnanci pracujúci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom a podiel týchto zamestnancov predstavoval približne 10,6 %. Tretiu priečku predstavovali v tomto kraji štátne ekonomické subjekty, pričom podiel zamestnancov v týchto subjektoch dosiahol 9,3 %.

V Trnavskom kraji bol najvyšší podiel zamestnancov, a to približne 42 %, evidovaný v ekonomických subjektoch so súkromným tuzemským vlastníctvom. V tomto kraji bol druhý najvyšší podiel zamestnancov v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom, pričom podiel týchto zamestnancov v rámci sektora a kraja bol 29,5 %. Na tretej pozícii boli s podielom 23,4 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch.

Trenčiansky kraj sa vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch, pričom ich podiel tu dosiahol 65 %. Títo zamestnanci boli s 13,5 %-ným podielom nasledovaní zamestnancami v ekonomických subjektoch so zahraničným vlastníctvom. Ekonomické subjekty so štátnym vlastníctvom zamestnávali v rámci kraja a sektora približne 11 % zamestnancov.

Nitriansky kraj bol charakteristický najvyšším podielom zamestnancov v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo bolo súkromné tuzemské a podiel zamestnancov v nich tvoril približne 60,0 %. Za nimi nasledovali s podielom 25,0 % zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch. Tretie miesto v tomto kraji predstavovali zamestnanci v medzinárodných ekonomických subjektoch s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 10,3 %.

Najvýraznejší podiel zamestnancov v rámci sektora v Žilinskom kraji bol zamestnaný v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch a ich podiel bol približne 55,2 %. S odstupom za nimi nasledovali zamestnanci ekonomických subjektov v medzinárodnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom, a to s podielom 25,7 % v rámci sektora a kraja. Prvú trojicu uzatvárali zamestnanci v zahraničných ekonomických subjektoch a ich podiel predstavoval 8,9 %.

Banskobystrický kraj sa v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel vyznačoval najvýraznejším zastúpením zamestnancov ekonomických subjektov, ktorých vlastníctvo je súkromné tuzemské, pričom títo zamestnanci predstavovali približne 57,8 %-ný podiel na zamestnanosti v sektore a kraji. Výraznejší podiel (15,3 %) tu predstavovali aj zamestnanci v ekonomických subjektoch, ktorých vlastníctvo je zahraničné. Zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch predstavovali podiel 15 % v rámci sektora a kraja.

V Prešovskom kraji v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel s podielom približne 70,5 % dominovali zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch. Na druhom mieste boli v rámci sektora a kraja s podielom 18,7 % zamestnanci v štátnych ekonomických subjektoch. V ekonomických subjektoch vo vlastníctve územnej samosprávy bolo zamestnaných približne 4,8 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.

Posledným skúmaným krajom v rámci tohto sektora je Košický kraj, kde zamestnanci v súkromných tuzemských ekonomických subjektoch dosiahli približne 47,8 %-ný podiel na sektorovej zamestnanosti, pričom títo boli nasledovaní zamestnancami ekonomických subjektov vo vlastníctve územnej samosprávy a ich podiel predstavoval približne 30,0 %. Ekonomické subjekty, ktorých vlastníctvo je štátne, úhrnne zamestnávali približne 17,6 % zamestnancov v rámci sektora a kraja.

Regionálne diferencovaný podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde zamestnancov s nástupom do pracovného pomeru za 1. štvrťrok 2020 a výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest k 31. 7. 2020 v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore v rámci Bratislavského kraja má dôverný charakter.

Vyššie zobrazená mapa predstavuje podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, t. j. ide o základnú zložku mzdy vyplatenú zamestnancom, ktorí nastúpili do zamestnania počas 1. štvrťroka 2020. Výška inzerovanej mzdy u voľných pracovných miest vychádza z agregovaných dát aktuálnej inzercie voľných pracovných miest Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) k 31. 7. 2020 v súlade s povinnosťou zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej zložky mzdy.

Významným sledovaným parametrom je podiel základnej zložky mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, pričom tento podiel bol najvyšší v Košickom kraji, kde dosiahol približne 98,9 %. Za Košickým krajom sa nachádzal s podielom približne 94,8 % Trnavský kraj. V rámci sektora a kraja bol výrazný podiel základnej zložky mzdy nastupujúcich zamestnancov aj v Trenčianskom kraji, kde tento podiel predstavoval približne 84,5 %. Relatívne nízky podiel predstavovala základná zložka mzdy v Žilinskom kraji (72,9 %) a Nitrianskom kraji (72,9 %).

Najvyššie priemerné inzerované mzdy v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, a to na úrovni cca 777 EUR, boli k 1. 7. 2020 evidované v Trnavskom kraji, pričom sa jednalo najmä o zverejnené ponuky voľných pracovných miest so strednou a vyššou kvalifikačnou náročnosťou. Trnavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom k určenému dátumu výška inzerovanej mzdy v sektore dosiahla približne 769 EUR. S miernym odstupom za ním bol na treťom mieste Trenčiansky kraj, v ktorom inzerovaná mzda dosiahla hodnotu cca 700 EUR. V opačnom spektre z hľadiska výšky inzerovaných miezd sa nachádzal Košický kraj, kde bola priemerná inzerovaná mzda v tomto sektore približne len 626 EUR a jednalo sa najmä o kvalifikačne menej náročné pracovné miesta. Pomerne nízka mzda z hľadiska sektora bola inzerovaná aj v Banskobystrickom kraji (cca 632 EUR) a taktiež v Nitrianskom kraji, kde to bolo približne 662 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.