Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 02 Lesníctvo a ťažba dreva, ďalej divíziu 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu, ako aj divíziu 31 Výroba nábytku.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov a 35 až 39 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 35 až 39, 40 až 44 a 45 až 49 rokov.  Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 45 až 49, 40 až 44 a 50 až 54 rokov.  Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 35 až 39 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,5 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 16,5 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Sektor sa na základe porovnania štruktúry zamestnanosti podľa vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje značným starnutím ľudských zdrojov, čo je výrazné najmä u žien vo veku 55 a viac rokov.

Zamestnanosť v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel tvorí 1,74 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa obdobne ako poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 71 % a na základe toho možno skonštatovať, že v komparácii s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnaných osôb v tomto sektore je v Banskobystrickom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 7,5 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Banskobystrickom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Bratislavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 1,5 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Bratislavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 3,94 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,31 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 81 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trnavskom kraji, a to 39 %.

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori zariadení na spracovanie dreva; Pomocní pracovníci vo výrobe; Technici v lesníctve a akvakultúre; Stolári – výrobcovia výrobkov z dreva; Montážni pracovníci inde neuvedení; Pracovníci v lesníctve; Vodiči nákladných automobilov a kamiónov; Spracovatelia dreva; Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov a Čalúnnici a podobní pracovníci. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,5 tis. do 3,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za rok 2018 dosahuje hodnotu 932 EUR, čo predstavuje 80 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 806 EUR, čo je 87 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 1 689 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 683 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 274 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 654 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 97 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Úplné stredné odborné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 75 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.