Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje činnosti spadajúce do dvoch sekcií ekonomických činností, a to do sekcie A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV a do sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA. V rámci sekcie ekonomických činností A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV zabezpečuje sektor činnosti z divízie 02 Lesníctvo a ťažba dreva, ako aj činnosti na zachovanie druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov, lov, odchyt a súvisiace služby. V rámci sekcie C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA sektor zabezpečuje činnosti prislúchajúce divízii 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu a divízii 31 Výroba nábytku.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných skupín produktov:

  • 02.1 Lesné stromy a služby lesných škôlok,
  • 02.2 Drevo v surovom stave,
  • 02.3 Voľne rastúce nedrevnaté plodiny,
  • 02.4 Služby súvisiace s lesníctvom,
  • 16.1 Drevo, rezané a hobľované,
  • 16.2 Výrobky z dreva, korku, slamy a pletacieho materiálu,
  • 31.0 Nábytok.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

Zo skupiny 02.2 Drevo v surovom stave sú typické produkty najmä: guľatina z ihličnatých drevín, guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín a palivové drevo z ihličnatých drevín. Zo skupiny 16.1 Drevo, rezané a hobľované predstavujú dôležité produkty drevené štiepky alebo triesky. V rámci skupiny 16.2 Výrobky z dreva, korku, slamy a pletacieho materiálu a jej triedy 16.21 Dyhy a drevené panely patria medzi nosné produkty najmä: preglejky, dyhované panely, drevotrieskové dosky a orientované trieskové dosky (OSB). Ďalej do tejto skupiny patria významné produkty z triedy 16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva, ako sú napr. okná, dvere, ich rámy a zárubne, debnenie na betónovanie, montované stavby z dreva a i. Z triedy 16.24 Drevené obaly sú významné produkty: jednoduché palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva, sudy a debnárske výrobky z dreva. Medzi charakteristické produkty skupiny 31.0 Nábytok patria: sedadlá a ich časti a súčasti, časti a súčasti nábytku (okrem sedadiel), kancelársky nábytok, nábytok do obchodov a kuchynský nábytok.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a stálych cenách v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,5 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 325 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 1,9 mld. EUR a minimum približne na úrovni približne 0,4 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1996. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 63,5 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 14,1 %.

V tomto sektore možno označiť celkový trend hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách ako rastúci. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 1,3 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 257 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 1,8 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola, obdobne ako v prípade hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách, približne 0,4 mld. EUR v roku 1996. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 55,4 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 11,2 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 02 Lesníctvo a ťažba dreva v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 02 Lesníctvo a ťažba dreva je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 02 Lesníctvo a ťažba dreva vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 66 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 71 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby, dosahuje približne 9 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 31 Výroba nábytku v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 31Výroba nábytku je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 31Výroba nábytku vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 54 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, dosahuje približne 15 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za rok 2018 sa nachádzal v Banskobystrickom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 1 300 osôb, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Trnavským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania takmer 1 000 osôb. Na druhej strane v Bratislavskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 80 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Košickom kraji, a to necelých 400. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Banskobystrickom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 1 100 osôb. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo viac ako 1 000 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Trnavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 200 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Banskobystrickom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol rovnako približne o 200. Naopak, v Prešovskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 150. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Nitrianskom kraji, kde tento pokles predstavoval takmer 100.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 932 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 816 EUR. To predstavuje podiel 87,6 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 989 EUR, a to predstavuje 106,1 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 368 EUR, čo predstavuje 146,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 552 EUR, resp. 59,2 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.