Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Prehľad najčastejšie vyštudovaných odborov vzdelávania zamestnancov pôsobiacich v sektore kultúra a vydavateľstvo

Najviac zamestnancov – približne 5 % – v sektore kultúra a vydavateľstvo malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania 7612 Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, hoci aktuálne sa daný odbor už nevyučuje. Druhým kľúčovým odborom vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium, keď 3,6 % zamestnancov pracujúcich v sektore má vyštudovaný tento odbor. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 34 463 – 36 463 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne 1 % z nich sa uplatní v sektore kultúra a vydavateľstvo. Najviac absolventov odboru Gymnázium príde na trh práce v roku 2024. Tretím najčastejším vyštudovaným odborom medzi zamestnancami pracujúcimi v sektore je odbor vzdelávania 8213 Divadelné umenie, pričom v období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce 316 – 416 absolventov denného štúdia tohto odboru. 83,5 % absolventov z tohto odboru vzdelávania sa uplatňuje v sektore kultúra a vydavateľstvo. Najviac absolventov odboru Divadelné umenie príde na trh práce v roku 2023.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelávania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019- 2024 a ich uplatnenie v sektore kultúra a vydavateľstvo
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo v období 2019-2024

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.
Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore kultúra a vydavateľstvo v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore kultúra a vydavateľstvo bude do roku 2024 na úrovni približne 7 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2022 a najmenej v roku 2024. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) sa očakávalo, že bude potrebné obsadiť v roku 2020, avšak táto prognóza je výrazne ovplyvnená dopadom COVID-19 na ekonomiku. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2022. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zamestnania kategorizované podľa národnej štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo, pričom sú vybrané len zamestnania špecifické pre sektor. Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 4411000 Knihovník. Sektor kultúra a vydavateľstvo bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 672 – 722 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 743 – 793 pracujúcich, pričom 61 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 2166001 Grafický dizajnér (grafik), v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 884 – 934 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 340 – 390 osôb. Na tomto mieste treba poznamenať, že do predmetného zamestnania 21660001 Grafický dizajnér (grafik) sa momentálne započítavajú aj rôzni iní dizajnéri vrátane dizajnérov vizuálnej a multimediálnej komunikácie, keďže takéto zamestnanie doposiaľ nefigurovalo v štatistickej klasifikácii zamestnaní.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore kultúra a vydavateľstvo medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-2024

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore kultúra a vydavateľstvo v období 2019-2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore kultúra a vydavateľstvo sa očakáva v zhluku zamestnaní INFORMAČNÉ SLUŽBY (SŠ). Patria sem zamestnania, ako sú napr. Knihovník, Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného), Operátor dát, Pracovník podateľne, Pracovník správy registratúry, Informátor a ďalšie podobné zamestnania. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 4 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 150 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v korešpondujúcom odbore vzdelania 7237M Informačné systémy a služby vhodnom pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku INFORMAČNÉ SLUŽBY (SŠ) v sektore kultúra a vydavateľstvo sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni približne 800 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore kultúra a vydavateľstvo sa uplatňuje približne 10-20 absolventov. Do roku 2024 sa v tomto zhluku teda očakáva nedostatok absolventov v sektore kultúra a vydavateľstvo.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.