Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Strategická analýza prostredia zachytáva vonkajšie vplyvy pôsobiace na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu s presahom na ľudské zdroje. V rámci SWOT analýzy sú sledované dopady súvisiace s ekonomickou situáciou, demografickým vývojom, štruktúrou jestvujúcej sústavy vzdelávacích ustanovizní, legislatívnymi podmienkami, technologickými trendmi, globalizáciou a medzinárodnou konkurenciou, úrovňou a intenzitou vedeckej a výskumnej činnosti spojenej so sektorom, resp. dopady spojené s inými oblasťami.

SWOT analýza

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.