Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Strategická analýza prostredia zachytáva vonkajšie vplyvy pôsobiace na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu s presahom na ľudské zdroje. V rámci SWOT analýzy sú sledované dopady súvisiace s ekonomickou situáciou, demografickým vývojom, štruktúrou jestvujúcej sústavy vzdelávacích ustanovizní, legislatívnymi podmienkami, technologickými trendmi, globalizáciou a medzinárodnou konkurenciou, úrovňou a intenzitou vedeckej a výskumnej činnosti spojenej so sektorom, resp. dopady spojené s inými oblasťami.

SWOT analýza

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.