Úvodná správa o sektore

Sektor pozostáva z nasledovných divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 58 Nakladateľské činnosti, 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 22 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 1,1 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 40 %, zastúpenie žien dosiahlo 60 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 110 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 913 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V sektore kultúra a vydavateľstvo bol v období medzi rokmi 2009 a 2018 zaznamenaný najvýraznejší nárast podielu zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov na celkovej zamestnanosti sektora. Na základe predchádzajúceho vývoja mali už v roku 2018 najväčší podiel na zamestnanosti v sektore práve zamestnanci starší ako 60 rokov. Na druhej strane bol zaznamenaný značný pokles v zastúpení mladších vekových skupín, najmä zamestnancov vo veku do 34 rokov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V porovnaní so zamestnanosťou v celej SR je sektor kultúra a vydavateľstvo špecifický nízkym podielom zamestnacov so stupňom vzdelania Vyučení a zamestnancov so stupňom vzdelania Vyučení s maturitou, a to u oboch pohlaví. V roku 2018 malo v sektore približne 48 % zamestnaných osôb vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, pričom približne 41 % malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Sektor je celkovo charakteristický vyšším podielom žien na zamestnanosti a súčasne vyššou kvalifikačnou úrovňou v porovnaní s celým hospodárstvom.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Sektor kultúra a vydavateľstvo sa v porovnaní s celkovou zamestnanosťou v SR, resp. v porovnaní s ďalšími sektormi, vyznačuje pomerne rovnomerným zastúpením hlavných skupín odborov vzdelania zamestnaných osôb, s výraznejším (približne 29 %-ným) podielom zamestnancov so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II na zamestnanosti v rámci sektora. Technické vedy a náuky I absolvovalo približne 19 % zamestnancov sektora, približne 17 % získalo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I. Vedy a náuky o kultúre a umení boli predmetom úspešného štúdia u približne 13 % zamestnancov sektora kultúra a vydavateľstvo, približne 10 % zamestnancov absolvovalo vzdelávanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II. Ostatné hlavné skupiny (t.j. každá jednotlivo, nie spolu) tvorili menej ako 5 %-ný podiel na zamestnanosti v rámci sektora.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore kultúra a vydavateľstvo za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 551 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 733 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 279 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 593 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.