Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorovo špecifické ukazovatele

Ako sektorovo špecifické ukazovatele za sektor kultúry a vydavateľstva sú sledované tieto indikátory:

 • Počet stálych scén divadiel – za rok 2018: 80 stálych scén divadiel, resp. 85 divadiel a 114 stálych scén a divadelných priestorov
 • Počet hudobných telies – za rok 2018: 31 hudobných telies (hudobné telesá predstavujú hudobné telesá v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu a hudobné súbory ako aj hudobné telesá a súbory zriadené inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry)
 • Počet galérií – za rok 2018: 33 galérií (štátne štatistické zisťovanie za roky 2015-2017 zahŕňalo len galérie so zbierkotvornou činnosťou a nesledovalo výstavné galérie, ktorých je na celom Slovensku vyše 50. Analýza potvrdila, že počet sledovaných galérií je v poslednom období stabilizovaný. Najväčším zriaďovateľom galérií sú vyššie územné celky. Najväčší počet galérií sídli v Žilinskom kraji, najmenší počet je v Trenčianskom a Trnavskom kraji. V Banskobystrickom kraji je najväčšia pestrosť galérií, čo sa týka zriaďovateľa – v tomto kraji sú galérie zriadené všetkými typmi zriaďovateľov. (MK SR. Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030 – Vstupná správa. 2018))
 • Počet múzeí, vrátane ich pobočiek a vysunutých expozícií v SR – za rok 2018: 252 múzeí (Analýza štátneho štatistického zisťovania za roky 2015-2017 hovorí, že najväčší počet múzeí je v Bratislavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Ak by sme však rátali všetky múzejné pobočky osobitne, tento počet by bol oveľa vyšší. Okrem inštitúcií z registra múzeí existujú aj múzejné zariadenia, ktoré štatistické zisťovanie nesleduje; je ich vyše 140 v rámci celého Slovenska. (MK SR. Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030 – Vstupná správa. 2018))
 • Počet kín – za rok 2018: 149 kín
 • Počet knižníc – za rok 2018: 1 721 knižníc
 • Počet astronomických zariadení a pracovísk – za rok 2018: 23 astronomických zariadení a pracovísk
 • Počet rozhlasových a televíznych programových služieb – za rok 2018: 44 rozhlasových a 130, resp. 154 televíznych programových služieb
 • Počet vydávaných periodík (titulov periodickej tlače) – za rok 2018: 1 828 titulov periodickej tlače
 • Počet titulov vydaných neperiodických publikácií – za rok 2018: 11 442 vydaných neperiodických publikácií
 • Počet cirkví a náboženských spoločností – za rok 2018: 32 cirkví a náboženských spoločností
 • Počet kultúrno-osvetových zariadení – za rok 2018: 2 067 objektov, z toho 1 078 kultúrnych domov
 • Počet podujatí v rámci kultúrno-osvetovej činnosti – v rámci výkonov subjektov kultúrno- osvetovej činnosti bolo realizovaných za rok 2018 42 196 kultúrno-osvetových podujatí, z toho 28 006 vzdelávacích podujatí
 • Počet národných kultúrnych pamiatok – za rok 2018: 25 159 národných kultúrnych pamiatok
 • Finančné prostriedky z verejných zdrojov vynaložené na obnovu národných kultúrnych pamiatok (tis. EUR) – za rok 2018: 26 216 tis. EUR.

Pri medziročnom porovnaní uvedených ukazovateľov sa ukazuje, že rok 2018 sa niesol v znamení stabilizácie počtu tradičných kultúrnych inštitúcií s výnimkou naďalej klesajúceho počtu knižníc. Na druhej strane opätovne vzrástol počet kín. Počty ďalších tradičných kultúrnych zariadení, rozhlasových a televíznych programových služieb, tlače a cirkví sa výraznejšie nezmenili.

Pokiaľ ide o návštevnosť kultúrnych zariadení a podujatí, divadlá, divadelné festivaly, galérie a astronomické zariadenia vykazujú za obdobie posledných piatich rokov zhruba rovnakú návštevnosť, zastavil sa klesajúci trend návštevnosti knižníc a čo je potešiteľné, už dlhodobejšie stúpa návštevnosť múzeí, hudobných vystúpení a vo viacročnom porovnaní aj kín, hoci v aktuálnom roku počet ich návštevníkov klesol. Výrazný nárast návštevnosti v porovnaní s rokom 2016 zaznamenali filmové festivaly. Hudobné telesá po výraznom poklese návštevnosti na ich koncertoch v roku 2017 sa dokázali v roku 2018 opäť priblížiť k návštevnosti ich vystúpení z predchádzajúceho obdobia. Najvyšší počet návštevníkov v absolútnych číslach mali knižnice (5 963 537), kiná (5 859 903) a múzeá (5 420 754).

Z hľadiska ekonomických ukazovateľov je zaujímavý pohľad na medziročný vývoj príjmov, výnosov a výdavkov v jednotlivých oblastiach kultúry. Najvýraznejší relatívny nárast príjmov bol zaznamenaný pri výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel a vydávaní neperiodických publikácií. Naopak medziročne klesli výraznejšie iba  príjmy  podujatí  profesionálnej  hudobnej  kultúry, ktoré však v predchádzajúcom roku 2017 výrazne stúpli. Príjmy tradičných kultúrnych zariadení – divadiel, múzeí, galérií, knižníc a divadelných festivalov – mali naďalej rastúcu tendenciu s výnimkou galérií, ktorých príjmy mierne klesli. Obdobná situácia platí aj, pokiaľ ide o vývoj výnosov, hoci pokiaľ ide o podujatia profesionálnej hudobnej kultúry, ich výnosy napriek medziročnému poklesu príjmov vzrástli. Pokles výnosov, aj keď iba veľmi mierny, zaznamenali len audiovizuálna oblasť a divadlá. Náklady najvýraznejšie vzrástli pri vydávaní neperiodických publikácií, pričom vzrástli aj náklady divadiel, knižníc a múzeí, avšak miernejšie. Naopak najvýznamnejší pokles nákladov možno sledovať pri podujatiach profesionálnej hudobnej kultúry.

Výrazný rast tržieb medzi rokmi 2017 a 2018 bol vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok – o 98,7 % a tiež, pokiaľ ide o činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie – o 85,7 %. Naopak pokles zaznamenali nakladateľské činnosti, konkrétne o 25,8 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.