Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Väčšinu ekonomických subjektov v odvetví kultúry tvoria malí a strední podnikatelia a SZČO, resp. osoby v slobodnom povolaní. Z hľadiska počtu zamestnancov majú charakter väčších firiem len národné ustanovizne, ako sú Slovenské národné múzeum, Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, celoplošní televízni vysielatelia a pod.

Najvýznamnejšími zamestnávateľmi z pohľadu tržieb, ale aj počtu zamestnancov v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania sú Rozhlas a televízia Slovenska, TV Markíza, TV JOJ, Rádio Expres, Televízia TA3 a Fun rádio. Z vydavateľstiev patria medzi najväčšie News and Media Holding, Ringier Axel Springer SK alebo sieť kníhkupectiev Panta Rhei.

Štruktúra osôb zamestnaných v sektore je riziková z hľadiska fenoménu starnutia populácie, v tejto súvislosti je alarmujúce, že najväčší podiel zamestnancov – vyše 16 % je vo vekovej skupine 60 a viac rokov, pričom platí, že v porovnaní s rokom 2009 bol nárast počtu zamestnaných tejto vekovej kategórie najvýraznejší spomedzi všetkých vekových skupín. Naopak najvýraznejší úbytok zamestnaných je vo vekovej kohorte 30-34 rokov. Pri detailnejšom pohľade na štruktúru pracovníkov podľa veku a pohlavia je situácia v sektore rovnaká, pričom medzi ženami aj mužmi je najvýraznejšie zastúpenie osôb nad 60 rokov. Veková štruktúra žien zamestnaných v sektore sa pritom v porovnaní  s vekovou štruktúrou mužov posúva k vyššiemu veku rýchlejšie. Zároveň platí, že väčšina zamestnaných v sektore sú ženy, približne 60 %.

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry je pre sektor príznačné, že má pomerne rovnomerné zastúpenie hlavných skupín odborov vzdelávania zamestnaných osôb. Najvýraznejší podiel – približne 29 % zamestnancov má dosiahnutú kvalifikáciu z hlavnej skupiny odborov vzdelávania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II. V roku 2019 malo v sektore približne 49 % zamestnaných osôb vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, z toho približne 86 % malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V porovnaní s ostatnými sektormi je v sektore kultúra a vydavateľstvo nízky podiel zamestnancov so stupňom vzdelania Vyučení, resp. Vyučení s maturitou, ktorí tvoria len vyše 17 % zamestnaných v sektore.

Pri pohľade na hlavné triedy zamestnaní SK ISCO-08 možno konštatovať, že najvyšší podiel zamestnaných osôb, približne 29 %, pôsobí v rámci hlavnej triedy „Špecialisti“. Druhou najpočetnejšou hlavnou triedou sú „Technici a odborní  pracovníci“, ktorí tvoria bezmála 17 % z osôb zamestnaných  v sektore. Z hľadiska regionálneho rozmiestnenia zamestnancov dominuje Bratislavský kraj, v ktorom pracuje takmer 47 % zamestnancov sektora. Pokiaľ ide o podiel zamestnancov sektora na počte zamestnancov všetkých sektorov spolu, má v rámci medziregionálneho porovnania sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti taktiež v Bratislavskom kraji, a to na úrovni viac ako 2 % z celkového počtu zamestnancov v kraji.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.