Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov, resp. medziproduktov, vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor kultúra a kreatívny priemysel divízie SK NACE Rev. 2:

 • Nakladateľské činnosti,
 • Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, zvukových nahrávok,
 • Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie,
 • Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti,
 • Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.

V rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel taktiež pôsobí jedinečná sieť hvezdární, a to:

 • Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove,
 • hvezdárne v Banskej Bystrici, Michalovciach, Medzeve, Žiari nad Hronom, Hlohovci, Leviciach, Nitre, Prešove, Rimavskej Sobote, Svidníku, Partizánskom a Žiline.

Vyššie uvedené ustanovizne zabezpečujú osvetu a vzdelávanie v oblasti astronómie na základe Zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov, pričom v rámci SK NACE Rev. 2 ide o triedu ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Sektor kultúra a kreatívny priemysel sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel bol v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pomerne stabilný. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor kultúra a kreatívny priemysel bol k 31. 12. 2021 charakteristický približne 37 %-ným (viac ako 7 000 osôb) zastúpením metropolitného regiónu, t. j. Bratislavského kraja, na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Viac ako 10 %-né podiely pripadali na Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj. Medzi regiónmi SR najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal Trnavský kraj, a to približne 4 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov v kultúre a kreatívnom priemysle.

V rámci celej SR nastal v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Grafický dizajnér (grafik),
 • Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení,
 • Šéfredaktor,
 • Dramaturg,
 • Zvukár.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore kultúra a kreatívny priemysel v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Bratislavský kraj, ktorý v rámci SR predstavoval kľúčový kultúrno-kreatívny región, v sledovanom období výrazne determinoval taktiež celoštátnu mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Práve v Bratislavskom kraji bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná najnižšia hodnota miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni približne 3 %. Ďalšie kraje zaznamenali vyššie hodnoty, ako bol celoštátny priemer v rámci sektora (cca 6 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Trnavskom, resp. Prešovskom kraji, a to približne 9 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti, a to o približne 150 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore kultúra a kreatívny priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
149Grafický dizajnér (grafik)
216Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike
314Fotograf
411Šatniar
510Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadení
610Aranžér, dekoratér
710Archivár
89Archeológ
98Umelecký krajčír
108Knihovník
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore kultúra a kreatívny priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-9Vydavateľský redaktor
2-7Organizátor spoločenských podujatí
3-7Reštaurátor (okrem umeleckého)
4-7Lektor, sprievodca v múzeu, galérii
5-6Kultúrno-osvetový pracovník
6-6Produkčný
7-6Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry
8-6Knižničný manipulant
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor kultúra a kreatívny priemysel sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel bol počas obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 pomerne stabilný. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom kraji, nasledovanom Banskobystrickým a Košickým krajom. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore kultúra a kreatívny priemysel bolo v Trnavskom a Prešovskom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 1 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 6 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 150 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.