Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor kultúra a vydavateľstvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s vysokým počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Nakladateľské činnosti, Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, zvukových nahrávok, Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení. Do sektora súčasne patrí trieda 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, kam patria aj hvezdárne.

Najviac zamestnancov v sektore kultúra a vydavateľstvo malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 33 879 – 35 879 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatní v sektore kultúra a vydavateľstvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 8213 Divadelné umenie. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 120 študentov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 215 – 315 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 64 % z nich sa uplatní v sektore kultúra a vydavateľstvo. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2022. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 8213 Divadelné umenie.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore kultúra a vydavateľstvo
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore kultúra a vydavateľstvo bude do roku 2025 na úrovni približne 5 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2021. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore kultúra a vydavateľstvo do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor kultúra a vydavateľstvo s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore kultúra a vydavateľstvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 4411000 Knihovník, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor kultúra a vydavateľstvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 372 – 472 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 423 – 523 zamestnancov, pričom 100 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 2166001 Grafický dizajnér (grafik), ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 682 – 782 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 255 – 355 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.