Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor kultúra a vydavateľstvo charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Nakladateľské činnosti, Výroba filmov, videozáz. a televíznych programov, zvukových nahrávok, Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostat. kultúr. zariadení. Sektor súčasne zabezpečuje služby, ktoré klasifikačne patria do triedy ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, pričom ide o šírenie informácií o vede, technike, výskume a vývoji v oblasti astronómie, ako aj neformálneho vzdelávania v tejto oblasti.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore kultúra a vydavateľstvo v období 2020-2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore kultúra a vydavateľstvo sa očakáva v zhluku zamestnaní INFORMAČNÉ SLUŽBY. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 3 200 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 500 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku INFORMAČNÉ SLUŽBY v sektore kultúra a vydavateľstvo sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 600 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore kultúra a vydavateľstvo sa uplatní menej ako 30. Do roku 2025 sa v sektore kultúra a vydavateľstvo v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

V sektore kultúra a vydavateľstvo neboli dostupné dáta o pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, osobných nákladov a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2., a to 90 Tvorivé umelecké a zábavné činnosti a 91 Činnosti knižníc archívov múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.

Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančno-ekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008 až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 58 Nakladateľské činnosti v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 58 Nakladateľské činnosti vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal pokles o 29,6 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 398,8 mil. EUR, pričom maximum z roku 2012 predstavovalo 488,8 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 260,9 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu o 174,2 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,1 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý predstavoval 4,5 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 22,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2012 predstavovalo 16,3 % a priemer za celé obdobie bol 19,8 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 58 Nakladateľské činnosti v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 143,8 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 110,6 mil. EUR v roku 2009 do 224,7 mil. EUR v roku 2012. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 29,8 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zníženie predstavovalo 93,6 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 4,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý dosiahol 24 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 63,6 %. Najnižšia hodnota vo výške 35,5 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 55,6 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 58 Nakladateľské činnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 181,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 197,5 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 297,4 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 103,7 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, kedy došlo k nárastu o 93,0 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,7 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2011 a 2012, ktorý predstavoval 7,9 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2011, a to 16,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 7,4 % a priemer za celé obdobie bol 10,7 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 52,1 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 23,1 mil. EUR v roku 2013 do 79,7 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 27,6 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, pričom zníženie predstavovalo 46,1 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 2,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2011 a 2012, ktorý dosiahol 30 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2011, a to 54,4 %. Najnižšia hodnota vo výške 24,4 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 41,6 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal pokles o 11,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 112,8 mil. EUR, pričom maximum z roku 2008 predstavovalo 147,6 mil. EUR a minimum z roku 2014 bolo 93,3 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy došlo k poklesu o 42,6 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 1,5 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2008 a 2009, ktorý predstavoval 4,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2013, a to 16,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2008 predstavovalo 10,2 % a priemer za celé obdobie bol 13,9 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 26 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od -5,4 mil. EUR v roku 2013 do 54,7 mil. EUR v roku 2008. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol klesajúci, pričom nárast predstavoval 14,5 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, pričom zníženie predstavovalo 23,8 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 12,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2013 a 2014, ktorý dosiahol 408,8 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2014, a to 111,9 %. Najnižšia hodnota vo výške -296,8 % bola zaznamenaná v roku 2013 a priemerná hodnota dosiahla 32,6 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

V sektore sa uplatní malá časť absolventov (5,6 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. Vo všetkých sledovaných divíziách v rámci sektora trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne negatívne koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu ich budúceho ohodnotenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.