Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 58 Nakladateľské činnosti, ďalej divíziu 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, divíziu 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, ako aj divízie 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti a 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore kultúra a vydavateľstvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny 60 a viac rokov nasledovanej vekovými skupinami 40 až 44 rokov a 55 až 59 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 45 až 49 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 60 a viac, 40 až 44 a 35 až 39 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 60 a viac, 55 až 59 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac rokov, pričom práve v tomto roku dosiahol 15,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 17,9 % najpočetnejšia veková skupina 60 a viac rokov. Sektor sa na základe porovnania početností v rámci vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje veľmi výrazným zvýšením zastúpenia žien vo veku 60 a viac rokov.

Zamestnanosť v sektore kultúra a vydavateľstvo v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor kultúra a vydavateľstvo tvorí 1,12 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory z hľadiska počtu zamestnancov. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 40 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 10,4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore situovaný v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,9 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trenčianskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 2,11 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 0,44 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 44 %, je v Košickom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trenčianskom kraji, a to 80 %.

V sektore kultúra a vydavateľstvo patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Knihovníci; Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike; Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení; Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení; Hudobníci, speváci a skladatelia; Archivári, kurátori a pamiatkari; Upratovačky; Obchodní zástupcovia; Pomocní pracovníci inde neuvedení a Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,4 tis. do 1,5 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore kultúra a vydavateľstvo za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 110 EUR, čo predstavuje 95 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 913 EUR, čo je 99 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore kultúra a vydavateľstvo dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 2. stupeň, a to 1 312 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 680 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 056 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 648 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 95 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Základné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Úplné stredné všeobecné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 79 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.