Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie: 58 Nakladateľské činnosti, 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

Sektor kultúra a vydavateľstvo zabezpečuje taktiež služby, ktoré sú klasifikačne zahrnuté v triede ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, a to dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie, ako aj neformálneho vzdelávania v tejto oblasti. Predmetné služby zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove a ďalšie hvezdárne lokalizované v Leviciach, Michalovciach, Medzeve, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Prešove, Svidníku, Žiline, Nitre, Hlohovci a Partizánskom.

V sektore kultúra a vydavateľstvo bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými štatistickými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 290 RPÚ, a to s podielom približne 0,6 % na celkovom počte RPÚ v SR za sledované obdobie. Podrobnejšie informácie poskytuje nasledujúci graf.

Početnosť RPÚ v sektore kultúra a vydavateľstvo a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V nasledujúcom grafe je možné identifikovať rozdelenie výskytu RPÚ v sektore kultúra a vydavateľstvo medzi jednotlivými veľkostnými kategóriami zamestnávateľov. Približne 40,0 % všetkých RPÚ za ostatných päť rokov vzniklo v sektore v kategórii zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami. Na druhom mieste, a to s podielom 28,3 %, boli zamestnávatelia s 500 a viac zamestnancami.

Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore kultúra a vydavateľstvo za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

RPÚ v tomto sektore sa vyskytli za sledované časové obdobie až na 29 rôznych druhoch pracovísk, a to najmä: záhrada, park, botanická záhrada, zoologická záhrada, iné pracovisko predtým neuvedené.

Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry bolo zamestnanie s najvyšším výskytom RPÚ v sektore, a to s podielom 31,0 % na celkovom počte RPÚ za sledované obdobie ostatných piatich rokov. Ďalšie zamestnania s výskytom RPÚ v sektore zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore kultúra a vydavateľstvo za roky 2014 až 2018
Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval

V 86,9 % RPÚ v sektore boli príčinami úrazov nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti
a okamžité psychofyziologické stavy). V predmetnom sektore sa nevyskytli žiadne pracovné úrazy s ŤUZ a ani SPÚ.

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore kultúra a vydavateľstvo podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019
Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore kultúra a vydavateľstvo bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Trnavskom kraji, a to približne 80. V Bratislavskom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 60 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Košickom kraji nasledovanom Žilinským krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR minimálny.
Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trenčianskom kraji, a to až 97 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel VPM s požadovanými nižšími úrovňami EKR dosiahol 94 %. Na druhej strane v Košickom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR marginálny. Druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to približne 19 %.

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM v Bratislavskom kraji, a to približne desať. V Žilinskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných šesť voľných pracovných miest. Naopak, najmenej VPM so strednými úrovňami EKR bolo evidovaných v Trenčianskom kraji, aj to len minimálne hodnoty. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 67 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 38 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel VPM so strednými úrovňami EKR len marginálny a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji bola u VPM so strednými úrovňami EKR dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 6 %.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to približne desať. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni EKR sedem VPM. Naopak, najmenej VPM s vyššími úrovňami EKR bolo v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, v ktorých bol počet VPM minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, kde bol ich podiel 44 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. Žilinský kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel VPM s vyššími úrovňami EKR dosiahol 33 %.

V sektore kultúra a vydavateľstvo boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Člen orchestra,
  • Člen baletného zboru,
  • Osvetľovač,
  • Technik scény.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.