Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje pestrú škálu kultúrnych a vydavateľských služieb, ktoré sú klasifikačne vymedzené v rámci troch rôznych sekcií ekonomických činností, a to v rámci sekcie J – INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA, sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI, ako aj sekcie R – UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA.

V rámci sekcie J – INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA sú v sektore zabezpečované činnosti zahrnuté v divízii 58 Nakladateľské činnosti, v divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok a v divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Z činností prislúchajúcich do sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI zabezpečuje sektor jedinečné služby, ktoré sú klasifikačne zahrnuté v triede ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Ide o systematické zabezpečovanie dostupnosti a šírenia informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie, ako aj neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie. Jedinečné činnosti zabezpečuje najmä Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove, ako aj ďalšie hvezdárne v Leviciach, Michalovciach, Medzeve, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Prešove, Svidníku, Žiline, Nitre, Hlohovci a Partizánskom.

V rámci sekcie R – UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA zabezpečuje sektor činnosti zahrnuté v divízii 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti a v divízii 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 58 Nakladateľské služby,
  • 59 Tvorba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok,
  • 60 Výroba a vysielanie programov,
  • 90 Tvorivé, umelecké a zábavné služby,
  • 91 Služby knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

Z divízie 58 Nakladateľské služby predstavujú významné produkty najmä: vydávanie kníh, vydávanie novín, vydávanie periodík a časopisov, reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy a podobné výrobky v tlačenej podobe. V rámci divízie 59 Tvorba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok a jej skupiny 59.1 Služby súvisiace s filmami, televíznymi programami videozáznamami sú typické produkty najmä: produkčné služby filmov, videoprogramov a televíznych programov, filmy, videozáznamy a televízne programy, predaj reklamného priestoru vo filmoch, videozáznamoch a televíznych záznamoch. Ďalej do tejto divízie patria dôležité produkty skupiny 59.2 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, a to najmä: zvukové a živé nahrávky; originály zvukových nahrávok, výroba rozhlasových programov; originálne rozhlasové programy. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je divízia 60 Výroba a vysielanie programov, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: rozhlasové vysielanie; originál vysielania, rozhlasové programové kanály, výroba a vysielanie televíznych programov, originál televízneho vysielania. Ďalej do  sektora patria významné produkty divízie 90 Tvorivé, umelecké a zábavné služby, a to: múzické umenie, podporné služby súvisiace s múzickým umením, umelecké diela, prevádzka umeleckých diel. Medzi charakteristické produkty divízie 91 Služby knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení patria: služby knižníc a archívov, služby múzeí, spracovanie historických miest, budov a podobných pamiatok, služby botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií, ako aj vyššie uvedených hvezdární a planetárií.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 574,1 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 320 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to 753,6 mil. EUR a minimum na úrovni 179,5 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 25 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 14 %. Vývoj hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách v sektore bol značne kolísavý. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 170,2 mil. EUR, čo je relatívny nárast o 35 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 1996 na úrovni 712,7 mil. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola 450,9 mil. EUR v roku 2001. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 7,4 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 1,5 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 58 Nakladateľské činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 58 Nakladateľské činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 58 Nakladateľské činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 34 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 22 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 22 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 33 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie, dosahuje približne 27 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 24 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie. Podiel zamestnancov divízie 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 68 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 15 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie tvoria približne 6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre remeslá a osobné služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 65 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby, dosahuje približne 12 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Poľnohospodárstvo 6) Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

V rámci divízie ekonomických činností 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre kultúru a vydavateľstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 52 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore kultúra a vydavateľstvo na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore kultúra a vydavateľstvo za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval viac ako 1 300, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Prešovským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 340 osôb. Na druhej strane v Trenčianskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 130 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 140. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 1 400 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 400 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Nitrianskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 100 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Žilinskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 70. Naopak, v Bratislavskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 80. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Prešovskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 70 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore kultúra a vydavateľstvo v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore kultúra a vydavateľstvo bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 110 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 745 EUR. To predstavuje podiel 67,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 008 EUR, a to predstavuje 90,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 293 EUR, čo predstavuje 116,5 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 548 EUR, resp. 49,3 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. Keďže v sektore kultúra a vydavateľstvo sú často uplatňované špecifické podmienky zamestnávania sa (napr. zmluva o dielo podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, slobodný umelec, samostatne zárobkovo činná osoba, spoločnosť s ručením obmedzeným, a i.) bude predmetom ďalšieho rozvoja sektorových charakteristík taktiež vypracovanie špecifických ukazovateľov pre zisťovanie uplatnenia sa na trhu práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.