Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

  • Prehľad kľúčových odborov vzdelávania v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Najviac zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 294 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 246 – 346 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom približne 6 % absolventov sa uplatňuje v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelávania príde na trh práce v roku 2020. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania 2466 Mechanik opravár.  

Druhým kľúčovým odborom vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2413 Mechanik strojov a zariadení. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo 1 178 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 1 311 – 1 511 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne 11 % z nich sa uplatňuje v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania 2413 Mechanik strojov a zariadení. 

Počet žiakov v kľúčových odboroch vzdelávania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v období 2019-2024

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v období 2019 – 2024  

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.  

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v období 2019 – 2024 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.   

Celková dodatočná potreba v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bude do roku 2024 na úrovni približne 5 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2020 a najmenej v roku 2019.  

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2020.   

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.  

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 470 – 570 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 734 – 834 pracujúcich, pričom 14 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.   

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7211001 Zlievač, formovač, ktorý je špecifický pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 289 – 389 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 264 – 364 osôb. 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

 Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-2024 

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v období 2019-2024  

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa očakáva v zhluku zamestnaní HUTNÍCI A ZLIEVAČI. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 6 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 1 200  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku HUTNÍCI A ZLIEVAČI v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 2 500 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa uplatňuje približne 1000. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo.  

Príklad zamestnaní SK ISCO-08 zo zhluku zamestnaní HUTNÍCI A ZLIEVAČI  

Príklad odborov vzdelávania v zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.