Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Produkcia v sektore dosiahla v roku 2017 hodnotu 4 806 257 tis. EUR, čo z produkcie celého národného hospodárstva tvorí 2,37 %. Oproti porovnávanému roku 2013 sa hodnota produkcie zvýšila o viac ako 800 mil. EUR. Nárast produkcie v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo je v percentuálnom vyjadrení vyšší o 8,29 %, v celom hospodárstve bol nárast na úrovni 5,22 %. Tržby za vlastné výkony a tovar za rok 2017 tvorili v sektore približne 2,3 % z celkových tržieb v národnom hospodárstve. Ich výška sa v porovnaní s rokom 2013 taktiež zvýšila.  

Pridaná hodnota bola v roku 2017 na úrovni 817 828 tis. EUR, čo predstavuje 1,2 % na celkovom objeme pridanej hodnoty v hospodárstve. Oproti roku 2013 došlo k poklesu v predmetnom ukazovateli. Pri zohľadnení počtu zamestnancov v sektore možno interpretovať aj pridanú hodnotu na zamestnanca. Tá v tomto sektore dosiahla v roku 2017 hodnotu 34 tis. EUR, čo je oproti roku 2013 pokles o 13 tis. EUR. Priemerná výška pridanej hodnoty na zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 bola na úrovni 40,3 tis. EUR.  

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo zamestnával v roku 2017 celkovo 23 742 zamestnancov, čo z počtu zamestnancov celého národného hospodárstva predstavovalo  1,16 %. Oproti roku 2013 bolo možné sledovať mierny nárast počtu zamestnancov o cca 400. Na celkovom počte zamestnancov mali ženy podiel približne 19 %. 

Klesajúci trend počtu fyzických osôb – podnikateľov v celom národnom hospodárstve zaznamenáva aj sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, v ktorom od roku 2013 po rok 2017 klesol počet fyzických osôb – podnikateľov o 33. V rámci celého národného hospodárstva nastal v rovnakom období úbytok poštu fyzických osôb – podnikateľov o viac ako 30 000.  

Priemerná hrubá mesačná mzda v odvetví dosahovala v roku 2017 úroveň 1 450 EUR, čo ju spomedzi všetkých sektorov národného hospodárstva radí na 4. miesto. V nasledujúcom grafe (graf č. 1) sú porovnania hrubých priemerných miezd vo všetkých odvetviach za rok 2017. 

Hrubá priemerná mesačná mzda sektorov národného hospodárstva v roku 2017

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.