Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Silné stránky: 

 • strategický význam oceliarstva pre hospodárstvo a dodávateľské reťazce, 
 • tradícia hutníckej výroby na Slovensku (prepojenosť s regiónom/so vzdelávacími inštitúciami), 
 • blízkosť hlavných exportných trhov, 
 • členstvo v eurozóne (odbúrava kurzové riziká), 
 • kvalitné technologické postupy, tradícia výroby, 
 • schopnosť výrobných inovácií, 
 • technologické zručnosti, 
 • šírka sortimentu, 
 • konkurencieschopná cenová úroveň v prostredí dodržiavajúcom legislatívne štandardy, 
 • rýchle dodacie termíny, 
 • integrovaný hutnícky cyklus, 
 • potenciál v oblasti výskumu a vývoja, 
 • oceľ = modelový príklad obehového hospodárstva („circular economy“), 
 • dlhoročná spoločenská zodpovednosť (ČSR) a tradícia v regióne, 
 • pretrvávajúci rast dopytu po oceli a neželezných kovoch. 

Slabé stránky: 

 • vysoká citlivosť na hospodárske cykly, 
 • klesajúca dostupnosť odbornej pracovnej sily, 
 • rigidný vzdelávací systém vyžadujúci reformu, 
 • klesajúca atraktivita priemyselnej výroby, 
 • trhový imidž/reklama, 
 • nedostatočná flexibilita pri požiadavkách zákazníkov na nové akosti, 
 • obmedzený vlastný kapitál, 
 • finančná náročnosť investícií a dĺžka investičného cyklu, 
 • obmedzená marža, 
 • zastarané výrobné zariadenia, 
 • zvyšovanie mzdových nákladov z dôvodu legislatívnych zmien (systém odmeňovania), 
 • inovačná výkonnosť, 
 • energetická náročnosť rast ceny elektrickej energie – ceny v SR pre priemyselných odberateľov jedny z najvyšších v rámci EÚ, 
 • vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie, 
 • závislosť od dodávok nerastných surovín a energií, 
 • nedostatok odbornej pracovnej sily, 
 • neaktraktívnosť ťažkej priemyselnej výroby. 

Príležitosti:  

 • rastúci dopyt od dodávateľov (automobilky) v SR, 
 • tradičné trhy v rámci EÚ, 
 • nové trhové príležitosti (tretie krajiny), 
 • diverzifikácia výrobkov, 
 • jednotné pravidlá pre certifikáciu, 
 • budovanie dlhoročných dodávateľsko-odberateľských vzťahov, 
 • rýchly prístup k externým zdrojom financovania s cieľom zvyšovať objem výroby, sortiment a kvalitu výrobkov, 
 • pretrvávajúci rast dopytu po oceli a produktov neželezných kovov s vyššou akosťou, 
 • obehové hospodárstvo, 
 • stúpajúci dôraz zo strany spoločnosti, ale aj regulátorov na environmentálne aspekty priemyselnej výroby. 

Hrozby:  

 • globálna nadprodukcia bežných akostí ocele a nižšej kvality, 
 • globálne ekonomické a obchodné vzťahy (subvencovanie, protekcionizmus a dumping výroby v tretích krajinách, presmerovanie exportu z tretích krajín, Brexit), 
 • neférové podmienky v globálnom kontexte (z pohľadu environmentálnych nákladov a sociálnych štandardov v EÚ), 
 • zaostávanie oproti konkurencii v implementácii štandardov priemyslu 4.0, 
 • nízka popularita technických disciplín medzi mladými ľuďmi, 
 • rastúca vyjednávacia pozícia zákazníkov i dodávateľov, 
 • štátne zásahy, nepredvídateľné a meniace sa legislatívne prostredie, 
 • kurzové riziká (najmä z pohľadu nákupu vstupov), 
 • hospodárska recesia. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.