Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v sektorovej štruktúre NSP

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreuje sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo práve jedna divízia SK NACE Rev. 2, a to:

 • Výroba a spracovanie kovov.

Sektorovo špecifickí zamestnanci (t. j. muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k 31. 12. 2020 približne 0,8 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor z hľadiska jeho veľkosti radí medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj žien) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf.

Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo k 31.12.2020
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektorovej štruktúre NSP je sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo charakteristický prevažujúcim zastúpením strednej vekovej skupiny ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku od 29 do 50 rokov (s podielom cca 55,0 %) a súčasne nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov (10,0 %). Približne 35,0 % sektorovo špecifickej zamestnanosti k 31. 12. 2020 tvorili osoby staršie ako 50 rokov. Sektorovo špecifická zamestnanosť vo všetkých vekových kategóriách bola najvýraznejšia v Košickom kraji s najväčšou výrobou ocele v strednej Európe a v Banskobystrickom kraji s líderstvom v rámci európskych a svetových producentov bezšvíkových oceľových rúr.

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 0,5 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie.

Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo od 31.12.2019 do 31.12.2020
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu  pandémie COVID-19, vzrástol približne o 41,7 %. Za predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ taktiež mierne zvýšil, a tak počas celého sledovaného obdobia (t. j. za roky 2019 a 2020) došlo k nárastu početnosti sektorovo špecifických UoZ až o 73,8 % . Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca 40,7 %. Regionálne najvyššie prírastky počtu UoZ boli v regiónoch s najväčšími sektorovo špecifickými aktivitami.

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku,  avšak počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku bol približne zhodný s počtom sektorovo špecifických UoZ starších ako 50 rokov, a to cca 370 osôb v každej vekovej kategórii zvlášť, t. j. približne 44,0 %-ný podiel UoZ v strednom veku a 44,0 %-ný podiel starších UoZ na celkovom počte sektorovo špecifických UoZ. Zostávajúcich 12,0 % (cca 100 osôb) pripadalo na mladších UoZ vo veku do 29 rokov.

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom aj v staršom veku zvýšil približne rovnako, a to o približne 120 osôb (cca 45,0 %), počet mladších UoZ vzrástol len minimálne.

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených skupín ľudských zdrojov, ktorými sú:

 • sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,
 • sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Kraje na juhozápade SR sa k 31. 12. 2019 vyznačovali veľmi nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku do 29 rokov, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 15,1 %. Celoštátny priemer úspešne znižovala bašta oceliarskeho priemyslu v Košickom kraji.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podobne ako v prípade mladšej vekovej kategórie sa k 31. 12. 2019 kraje na juhozápade SR vyznačovali tiež nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku od 29 do 50 rokov, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov bola v Prešovskom kraji (7,1 %) a celoštátny priemer úspešne znižoval kľúčový Košický kraj.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektorovo špecifickí zamestnanci a UoZ (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov boli, podobne ako u mladších vekových kategórií, v krajoch na juhozápade SR početne málo zastúpení, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Žilinskom kraji, a to 6,8 %. Košický kraj svojou váhou približne polovice sektorovo špecifickej zamestnanosti, resp. nezamestnanosti v príslušnej vekovej kategórii fakticky kreoval celoštátny priemer za sektor.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v štyroch krajoch SR. U osôb vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v Prešovskom kraji, kde to bolo 24,2 %. Za týmto krajom nasledoval Žilinský kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 13,3 %. Hodnoty za kraje s nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov, resp. UoZ sú predmetom ochrany dôverných údajov. Vysoko početný Košický kraj pozitívne ovplyvňoval celorepublikový priemer za sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že Košický kraj svojou váhou pozitívne ovplyvnil priemer sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za celú SR. Vo väčšine krajov SR regionálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov prevýšila celoštátnu hodnotu, pričom najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov v tomto sektore bola v Prešovskom kraji, a to cca 9,4 %.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že vo väčšine krajov prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Prešovskom kraji (12,6 %). Približne na úrovni priemeru SR bol Banskobystrický kraj, Košický kraj úspešne vylepšoval celoštátnu situáciu.

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov za celú SR zvýšenie o cca 2,1 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Prešovskom kraji. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe,
 • Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle,
 • Zlievač, formovač,
 • Hutník oceliar,
 • Apretovač.

V sektore za celú SR spolu nastala medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) zodpovedajúca zvýšeniu hodnoty sledovaného ukazovateľa o cca 1,5 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Žilinskom kraji, stabilizujúco pôsobil Košický kraj. Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach:

 • Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe,
 • Zlievač a jadrár,
 • Zlievač, formovač,
 • Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle,
 • Apretovač.

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore predstavoval približne 2,6 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol v Prešovskom kraji, stabilizačnú úlohu zohral Košický kraj s medziročným prírastkom miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb pod úrovňou celoštátneho priemeru. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach:

 • Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe,
 • Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle,
 • Zlievač, formovač,
 • Majster (supervízor) v hutníctve,
 • Hutník operátor, údržbár.

Zhrnutie za sektor: V rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 55,0 %). Zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 35,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 10,0 %. Regionálne boli sektorovo špecifické výkony realizované najmä v Košickom a Banskobystrickom kraji so silným oceliarskym, resp. železiarskym priemyslom. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku,  avšak počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku bol približne zhodný s počtom sektorovo špecifických UoZ starších ako 50 rokov, a to cca 370 osôb v každej vekovej kategórii zvlášť, t. j. približne 44,0 %- ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických UoZ mali UoZ v strednom veku a 44,0 %-ný bol tiež podiel starších UoZ. Zostávajúcich 12,0 % (cca 100 osôb) pripadalo na mladších UoZ vo veku do 29 rokov. Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom aj v staršom veku zvýšil približne rovnako, a to o približne 120 osôb (cca 45,0 %), počet mladších UoZ vzrástol len minimálne. Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa v jednotlivých vekových kategóriách zvýšila približne vyrovnane, najvýraznejšie u starších, najmenej výrazne u mladších osôb. V období pandémie pôsobil stabilizujúco najmä kľúčový oceliarsky priemysel v rámci Košického kraja, hoci i tu došlo k zvýšeniu počtu UoZ aj miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Zvýšenie nezamestnanosti sa vo všetkých vekových kategóriách prejavilo najmä v tých zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavných triedach zamestnaní: 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.