Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úvodná správa o sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sektor pozostáva z divízie 24 Výroba a spracovanie kovov. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 25 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 1,3 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 81 %, zastúpenie žien dosiahlo 19 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 544 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 363 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bolo v roku 2009 výrazné najmä zastúpenie zamestnancov vo vekových kategóriách od 35 rokov do 54 rokov. Do roku 2018 prišlo postupne k zmene a výraznému poklesu podielu zamestnancov vo veku 30 až 39 rokov, čo bolo kompenzované nárastom podielu zamestnancov vo veku 55 a viac rokov. To indikuje pomerne dynamický nárast veku zamestnancov v sektore

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V sektore sú z hľadiska početnosti zamestnancov výrazné najmä dva stupne vzdelania, a to Vyučení a Úplné stredné odborné vzdelanie, ktorých počet sa roku 2018 pohyboval na úrovni okolo 6 tisíc osôb. Ženy v rámci týchto stupňov vzdelania tvorili relatívny podiel na úrovni 14 %, resp. 19 %. Najviac mužov bolo vyučených (približne 5 tis.) a najviac žien malo Úplné stredné odborné vzdelanie (približne 1 tisíc). Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 15 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 13 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 25 %.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Dve tretiny zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II má približne 14 % zamestnancov sektora a pomerne výrazné zastúpenie (12 %) majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 822 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 2 160 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 2 023 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 1 160 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 4 Administratívni pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.