Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvorí z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy divízia SK NACE Rev. 2: Výroba a spracovanie kovov.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na vyššej úrovni EKR, kde prišlo k zvýšeniu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 1,9 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR sa znížil o 1,2 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 2,3 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 83,9 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 13,8 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 1,1 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 83,2 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 15,7 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 52,6 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 0,8 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 33,2 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 3,7 p. b., na konečných 14,2 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 1 645 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Majster (supervízor) v hutníctve, kde príslušný nárast predstavoval 1 031 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Hutnícky špecialista technológ, a to so zvýšením mzdy v priemere o 921 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Operátor pokovovania (o 713 EUR) a Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle (o 578 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia piatich rokov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe, a to o 1 688 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Majster (supervízor) v hutníctve, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 1 109 EUR. Mzdový nárast vo výške 1 029 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Morič. V zamestnaní Hutnícky špecialista technológ išlo o 828 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Morič,
  • Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve,
  • Hutník operátor, údržbár.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.