Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Za sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti boli v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo vybrané nasledovné:  

 • Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín a pohlavia 

Tento ukazovateľ je zameraný na zloženie zamestnancov v sektore, ktorý tak, ako takmer všetky ostatné odvetvia, trpí problémom starnúcej pracovnej sily. Z nižšie uvedeného grafu (graf č. 2) je možné predikovať budúci problém s nedostatkom zamestnancov, kedy z dôvodu prirodzenej obmeny nebudú súčasné kapacity mladších zamestnancov postačovať na obsadenie všetkých pracovných pozícií.  

 • Počet zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie SK ISCO-08 

Na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je možné podrobne analyzovať pracovníkov v sektore na základe ich roztriedenia do hlavných tried predmetnej klasifikácie. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť tie triedy zamestnaní, ktoré majú najvyšší počet zamestnancov a sú tak najdôležitejšou zložkou sektora. V rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo je 9 316 zamestnancov zaradených do hlavnej triedy 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Druhou, najsilnejšie zastúpenou triedou sú Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (7 198) a trojicu najviac zastúpených tvoria Technici a odborní pracovníci (2 583). 

 • Počet zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania 

V sektorovej rade dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúce stupne vzdelania: 

 • Vyučení – 6 100 
 • Úplné stredné odborné vzdelanie – 5 951 
 • Vyučení s maturitou – 3 985 
 • Vysokoškolské – 2. stupeň – 3 125 

Naopak najnižší počet zamestnancov má ukončené vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa. Celkový počet týchto troch skupín je 373. 

 • Počet zamestnaných osôb podľa pohlavia 

V sektore dominujú muži, keď ich podiel na celkovej zamestnanosti v sektore predstavuje 81 %. 

 • Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa 

Najvyššie zastúpenie v sektore spomedzi zamestnávateľov majú zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 1000 a viac zamestnancov, ktorí v celkovom zložení tvoria 66,6 %. Nasledujú veľkostné kategórie 100 – 249 zamestnancov a 250 – 499 zamestnancov. Naopak žiadne zastúpenie v sektore nemajú zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 1 – 9 zamestnancov. 

 • Priemerná hrubá mesačná mzda podľa stupňa vzdelania v roku 2018 

Slovenská republika dosiahla v minulom roku priemernú hrubú mesačnú mzdu na úrovni 1 163 EUR, pričom sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo dosiahol 1,33 násobok tejto uvedenej priemernej hrubej mesačnej mzdy v hospodárstve, čo v reálnom vyjadrení predstavovalo 1 544 EUR. 

 • Priemerná hrubá mesačná mzda podľa pohlavia v roku 2018 

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo dosahovali muži v roku 2018 mzdu na úrovni 1 209 EUR a ženy na úrovni 1 042 EUR. Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien bol teda v roku 2018 167 EUR. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.