Sektorovo špecifické ukazovatele

Za vypracovanie zoznamu špecifických ukazovateľov, ktoré charakterizujú kľúčové prvky sektora, spolu s ich komplexným vyhodnotením, sú zodpovední experti z radov členov Sektorovej rady. Východiskom pri určovaní jednotlivých špecifických ukazovateľov, je realizácia projektu Národná sústava povolaní (ďalej len „NSP“), v rámci ktorej boli vyhodnocované nasledujúce vybrané ukazovatele z odvetvia:

  • výroba železa, ocele a ferozliatin v mld. EUR,
  • výroba rúr, rúrok, dutých profilov a príslušenstva v mil. EUR,
  • výroba drôtov ťahaných za studena v mil. EUR,
  • vývoz/dovoz hliníka v mil. EUR,
  • vývoz/dovoz medi v EUR.

Najvýznamnejšími odberateľmi produktov sektora sú automobilový priemysel a strojárstvo; stavebníctvo, geodézia a kartografia, ale aj chémia a farmácia, ktorá vo výrobe využíva rozmanité kovové prvky, ako sú meď, olovo, hliník, zinok, nikel, železo a i.

Železo, oceľ a ferozliatiny sú taktiež mimoriadne významným exportným artiklom SR. Za rok 2014 boli vyvezené v celkovej hodnote 2,46 mld. EUR, a to s medziročným poklesom o 6,0 %. Hodnota dovozu týchto tovarov predstavovala podstatne menej, konkrétne 1,50 mld. EUR, a to pri medziročnom poklese o 1,3 %.

Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele boli vyvezené v hodnote 341,18 mil. EUR a hodnota ich dovozu dosiahla 280,11 mil. EUR. Čistý vývoz tak predstavoval 61,07 mil. EUR. Vývoz medziročne vzrástol o 3,6 % a dovoz o 11,3 %.

V prípade drôtov ťahaných za studena vývoz dosiahol hodnotu 253,58 mil. EUR, pri medziročnom poklese o 1,6 %. Dovoz vzrástol o 8,1 % a predstavoval 68,02 mil. EUR, t. j. 26,8 % vývozu.

Hliník, meď, olovo, zinok a cín, ako aj ostatné neželezné kovy, napr. nikel, mangán, kadmium, zaznamenali za rok 2014 vyššie hodnoty dovozu než vývozu. Najvyššie obraty tovarov boli v prípade hliníka (454,61 mil. EUR vývoz, 507,93 mil. EUR dovoz) a v prípade medi (304,40 mil. EUR vývoz, 363,25 mil. EUR dovoz).

Vyššie uvedené informácie sektorového charakteru boli spracované zo zdroja Štatistického úradu SR – databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube, Štatistická ročenka SR 2014 a z vlastných zdrojov spracovaných Realizačným tímom NSP.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.