Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov

 1. Kritické činitele 
 • nedostatok kvalifikovaných pracovníkov z dôvodu znižujúcej sa demografickej krivky, 
 • zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia znižuje atraktivitu SR pre pôsobenie priemyselných podnikov v porovnaní s okolitými štátmi, 
 • nízka atraktivita technických disciplín v povedomí mladých ľudí, 
 • zaostávanie v implementácií štandardov priemyslu 4.0, 
 • nepredvídateľné legislatívne zásahy, ktoré menia legislatívne prostredie a spôsobujú enormné zvyšovanie výrobných nákladov. 
 1. Kľúčové činitele 
 • rozvoj duálneho vzdelávania, ako spôsob prípravy kvalifikovaných zamestnancov, 
 • potrebná zmena systému financovania školstva s dôrazom na vyššiu podporu technický orientovaných odborov,  
 • pružnejšie reagovanie systému celoživotného vzdelávania na zmeny v priemysle, 
 • reforma rigidného vzdelávacieho systému, 
 • zvyšovanie nákladov na pracovnú silu z dôvodu legislatívnych zmien, 
 • nerozvinutá forma vzdelávania cez internet. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.