Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzuje sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo divízia SK NACE Rev. 2: Výroba a spracovanie kovov.

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom aj v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný stabilný stav. Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol charakteristický približne 37 %-ným (viac ako 4 500 osôb) zastúpením Košického kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR a takmer 28 % (viac ako 3 300 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Banskobystrickom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Nitriansky kraj, a to cca 2 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 mierny pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

  • Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve,
  • Operátor tvárniaceho zariadenia,
  • Hutník oceliar,
  • Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov,
  • Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

  • Zlievarenský technik modelár,
  • Technik v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle,
  • Majster (supervízor) v kováčstve.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v piatich krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 9 %. V opačnom spektre sa nachádzali Bratislavský kraj a Trnavský kraj, kde bola zaznamenaná minimálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to iba cca 1 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, resp. 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, avšak rádovo išlo iba o desiatky osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
112Zlievač a jadrár
28Galvanizér
37Odlievač kovov
47Zlievač, formovač
56Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
65Operátor stroja na valcovanie kovov
75Tavič
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ najmä s predchádzajúcou zamestnaneckou praxou v hutníctve, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-24Majster (supervízor) v hutníctve
2-6Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe
3-6Kováč pre strojné kovanie
4-5Hutník vysokopeciar
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom aj počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bola v sektore relatívne stabilná zamestnanosť. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Košickom a Banskobystrickom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 menej ako 0,5 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola iba na úrovni cca 4 %. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bolo v Prešovskom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 prakticky nezmenil a ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických UoZ v SR sa mierne znížil. Sektorovo špecifickí UoZ prevažne vykonávali pred zaradením do evidencie UoZ zamestnania z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.