Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s najnižším počtom divízií. Celkovo do sektora bola zaradená jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovnú divíziu: Výroba a spracovanie kovov.

Najviac zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 5 % absolventov sa uplatní v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 6 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2413 Mechanik strojov a zariadení. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 1 185 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 1 389 – 1 589 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 10 % z nich sa uplatní v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2413 Mechanik strojov a zariadení.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Celková dodatočná potreba v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bude do roku 2025 na úrovni približne 3 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8122003 Operátor pokovovania, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 224 – 324 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 252 – 352 zamestnancov, pričom 12 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 339 – 439 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 221 – 321 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.