Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 24 Výroba a spracovanie kovov.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny 45 až 49 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 45 až 49, 40 až 44 a 50 až 54 rokov.  Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 45 až 49, 50 až 54 a 40 až 44 rokov.  Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 45 až 49 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 15,8 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 18,9 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje výraznejším starnutím u mužov ako u žien.

Zamestnanosť v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo tvorí 1,28 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore približne 81 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje značne vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Košickom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 11,6 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Košickom kraji, najvyšší počet žien sa nachádza v Banskobystrickom kraji. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Bratislavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,1 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Bratislavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Košickom kraji, a to na úrovni 5,23 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,03 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 88 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Prešovskom kraji, a to 34 %.

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle; Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci; Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov; Stavební a prevádzkoví elektrikári; Zlievači a jadrári; Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov); Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov; Manipulační pracovníci, nosiči; Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení a Majstri (supervízori) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,4 tis. do 6,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 544 EUR, čo predstavuje 133 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 363 EUR, čo je 147 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 2 743 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 1 204 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 2 127 EUR evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia mediánová mesačná hrubá mzda je evidovaná pri najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania Vyššie odborné, a to 916 EUR. Podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 100 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Úplné stredné odborné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vyššie odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 70 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.