Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 24 Výroba a spracovanie kovov.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 1 244 RPÚ, a to s podielom 2,7 % na celkovom počte RPÚ v národnom hospodárstve za sledované obdobie. V posledných dvoch rokoch bol počet RPÚ blízko mediánu za všetky sektory NSP/SRI. Porovnaním hodnôt za roky 2014 a 2018 je možné určiť zvýšenie počtu RPÚ v sektore o 13,3 %. 

Počet RPÚ v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší podiel RPÚ za vybrané obdobie v sektore, a to 46,9 %, bol u zamestnávateľov s počtom zamestnancov 50 až 249. Súčasne je možné sledovať vývojovú tendenciu, že podiel RPÚ vzniknutých u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami sa zvýšil z 23,7 % v roku 2014 na 39,7 % v roku 2018.

Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Výrobná plocha, továreň, dielňa bolo pracovisko s najvyšším počtom RPÚ za analyzované obdobie, a to s podielom 87,1 % na celkovom počte RPÚ v sektore. Toto pracovisko súčasne zaznamenáva zvyšujúcu sa tendenciu počtu RPÚ, keďže sa ich počet zvýšil z 218 v roku 2014 na 247 v roku 2018. Ako je možné pozorovať v nižšie uvedenej tabuľke, najvyšší počet RPÚ v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol zaznamenaný medzi kvalifikovanými pracovníkmi v hutníctve, strojárstve a podobnými pracovníkmi, ktorí mali podiel na celkovom počte RPÚ v sektore na úrovni 40,7 %. RPÚ v tomto sektore sa za sledované obdobie vyskytli až v 22 rôznych triedach zamestnaní SK ISCO

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najčastejšou príčinou RPÚ v sektore za sledované obdobie, a to s podielom 73,0 %, boli nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). Podiel na úrovni 12,5 % mala nasledovná príčina RPÚ: používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore.

V predmetnom sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, bolo za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 2018, evidovaných osem pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom 1,3 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ počas vybraného obdobia. Najčastejším pracoviskom s výskytom pracovných úrazov s ŤUZ v sektore bola s podielom 75,0 % výrobná plocha, továreň, dielňa. Významnými príčinami pracovných úrazov s ŤUZ, a to s rovnakým podielom 37,5 %, boli: neprávna organizácia práce a používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore.

Medzi sektory s najnižším počtom SPÚ patrí taktiež sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, keďže za roky 2014 až 2018 boli v danom sektore zaznamenané len dva SPÚ, konkrétne v rokoch 2017 a 2018, a to s podielom 0,9 % na všetkých SPÚ v sektorovej štruktúre NSP/SRI za sledované obdobie. Oba pracovné úrazy sa stali na pracovisku: výrobná plocha, továreň, dielňa. V predmetnom sektore boli SPÚ zaznamenané v zamestnaniach: kvalifikovaní pracovníci v hutníctve, strojárstve a podobní pracovníci a operátori stacionárnych strojov a zariadení. Medzi príčiny SPÚ patrili chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie a taktiež aj nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska alebo komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu).

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Banskobystrickom kraji, kde dosiahol približne 160. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni EKR evidovaných približne 130 VPM. Naopak, najmenej VPM s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR bolo v Prešovskom kraji nasledovanom Nitrianskym krajom, v ktorých bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to 100 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora. Na druhej strane v Prešovskom kraji bol podiel VPM s nižšími úrovňami EKR nulový a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u VPM s nižšími úrovňami EKR dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 61 %.

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM v Žilinskom kraji, kde ich počet dosiahol približne desať. V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidovaných približne deväť VPM. Naopak, v Bratislavskom kraji sa takéto VPM nenachádzali. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde bol ich podiel 100 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 39 %.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, a to šesť. V Banskobystrickom kraji boli na tejto úrovni EKR dve VPM. V polovici krajov sa VPM s vyššími úrovňami EKR nenachádzali. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Žilinskom kraji, kde bol ich podiel 4 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji.

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Hutník oceliar,
  • Zlievač, formovač,
  • Obrábač kovov,
  • Zvárač kovov,
  • Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle,
  • Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov,
  • Apretovač.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.