Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Prehľad kľúčových odborov vzdelávania v sektore energetika, plyn, elektrina

Najviac zamestnancov (približne 5%) v sektore energetika, plyn, elektrina malo v roku 2018 vyštudované odbory vzdelávania 2683 H elektromechanik. V školskom roku 2018/2019 v týchto odboroch študovalo 1 312 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 1 021 – 1 221 absolventov denného štúdia z týchto odborov vzdelávania, pričom približne 5 % absolventov sa uplatňuje v sektore energetika, plyn, elektrina.

Príchod najvyššieho počtu absolventov týchto odborov vzdelávania na trh práce v sledovanom období 2019 – 2024 má byť práve v roku 2019.

Druhým kľúčovým súborom odborov vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov (približne 4%) sú odbory 2675 L elektrotechnika. V školskom roku 2018/2019 v týchto odboroch študovalo 290 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 338 – 438 absolventov denného štúdia z týchto odborov vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne 6 % z nich sa uplatňuje v sektore energetika, plyn, elektrina. Príchod najvyššieho počtu absolventov tohto odboru na trh práce v sledovanom období 2019 – 2024  má byť opätovne v roku 2019.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelávania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore energetika, plyn, elektrina

Kľúčové odbory vzdelávania podľa podielu zamestnaných osôb v sektore energetika, plyn a elektrina za rok 2018, ktoré sa v školskom roku 2018/2019 nevyučujú

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina v období 2019-2024

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore sú zobrazené na nasledujúcich grafoch.

Celková očakávaná dodatočná potreba v sektore energetika, plyn, elektrina bude do roku 2024 na úrovni približne 4 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2024 a najmenej v roku 2019.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2019 – 2024 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina sa očakáva v roku 2024, s počtom  približne 730 pracovných síl.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore energetika, plyn, elektrina v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

 Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8182000 Operátor parného stroja a kotla (kurič), pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 903 – 1003 pracujúcich, pričom 100 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Sektor energetika, plyn, elektrina bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 191 – 291 osôb v tomto zamestnaní.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7233007 Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 339 – 439 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 132 – 232 osôb. 

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina, pričom v tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore energetika, plyn, elektrina medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-2024

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore energetika, plyn, elektrina sa očakáva v zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 3,7 tisíc osôb, z čoho približne 800 osôb spadá do sektora energetika, plyn a elektrina. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 2 000 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní.

V zhluku ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA v sektore energetika, plyn, elektrina sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 800 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania možno očakávať, že v sektore energetika, plyn, elektrina sa uplatňuje približne 500. Do roku 2024 sa pre tento zhluk zamestnaní očakáva nedostatok absolventov v sektore energetika, plyn, elektrina.

Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z iných odborov vzdelávania.

Očakávané disparity v sektore energetika, plyn, elektrina v období 2019-2024 v zhluku zamestnaní  ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA sú zobrazené na nasledujúcom grafe.

Očakávané disparity v sektore energetika, plyn, elektrina v období 2019-2024 v zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zoznam zamestnaní SK ISCO-08 patriacich do zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA ako aj Zoznam odborov vzdelávania vysokých škôl korešpondujúcich so zhlukom zamestnaní je duševným vlastníctvom spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Druhá najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore energetika, plyn, elektrina sa očakáva v zhluku zamestnaní PRACOVNÍCI V ENERGETIKE A PLYNÁRENSTVE (stredoškolské pozície, v skratke „SŠ“). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 2,5 tisíc osôb, z čoho približne 600 osôb spadá do sektora energetika, plyn a elektrina. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 700  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní.

V zhluku PRACOVNÍCI V ENERGETIKE A PLYNÁRENSTVE (SŠ) v sektore energetika, plyn, elektrina sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 600 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania možno očakávať, že v sektore energetika, plyn, elektrina sa uplatní približne 100. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva výrazný nedostatok absolventov v sektore energetika, plyn a elektrina.

Očakávané disparity v sektore energetika, plyn, elektrina v období 2019-2024 v zhluku zamestnaní  PRACOVNÍCI V ENERGETIKE A PLYNÁRENSTVE (SŠ) sú zobrazené na nasledujúcom.

Očakávané disparity v sektore energetika, plyn, elektrina v období 2019-2024 v zhluku zamestnaní PRACOVNÍCI V ENERGETIKE A PLYNÁRENSTVE (SŠ)

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zoznam zamestnaní SK ISCO-08 patriacich do zhluku zamestnaní PRACOVNÍCI V ENERGETIKE A PLYNÁRENSTVE (SŠ) ako aj Zoznam odborov vzdelávania vysokých škôl korešpondujúcich so zhlukom zamestnaní je duševným vlastníctvom spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.