Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty vybraných makroekonomických ukazovateľov energetického sektora (SK NACE 35) za aktuálne dostupný rok 2017. 

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele sektora za aktuálne dostupný rok 2017

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Na základe všeobecných makroekonomických ukazovateľov je možné charakterizovať postavenie energetického sektora v hospodárstve SR.  V doleuvedenom grafe č.1 sú usporiadané sektory národného hospodárstva zostupne podľa produkcie sektora v roku 2017. Sektor energetiky (číslo sektora 12) predstavuje siedmy sektor s najvyššou produkciou v roku 2017. Produkcia sektora v roku 2017 oproti roku 2013 výrazne poklesla. Najvyššiu produkciu v roku 2017 vykazoval automobilový priemysel (číslo sektora 10), ktorého produkcia dosiahla úroveň 42 912 835 tis. EUR.  Automobilový priemysel vykázal v komparácii s rokom 2013 aj najvyšší nárast oproti iným sektorom a je hnacou silou priemyslu na Slovensku. Spotreba elektriny v priemysle v roku 2017 bola 16,4 TWh, čo je viac ako polovica spotreby elektriny Slovenska v uvedenom roku, ktorá bola na úrovni približne 31 TWh.  Uvedené údaje potvrdzujú previazanosť energetického sektora s priemyslom a vplyv jeho vývoja na hospodárstvo SR. Vývoj cien energií ovplyvňuje výrobné náklady celého hospodárstva a nadväzujúcich odvetví. 

Zoznam sektorových rád s príslušnými číslami sektora a divíziami SK NACE Rev.2 je uvedený v Prílohe č.3 tohto dokumentu.

Usporiadanie sektorov podľa produkcie v roku 2017 s priradenou hodnotou produkcie v roku 2013

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Usporiadaním sektorov podľa tržieb za vlastné výkony a tovar v roku 2017 je možné vidieť na nasledujúcom grafe č.2, že najlepšie postavenie má sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch (číslo sektora 15) a sektor automobilový priemysel a strojárstvo (číslo sektora 10). Ostatné sektory v zohľadnení tržieb za vlastné výkony a tovar výrazne zaostávajú. Energetický sektor sa radí medzi nadpriemerné sektory v sledovanom ukazovateli.

Usporiadanie sektorov podľa tržieb za vlastné výkony a tovar v roku 2017 s priradenou hodnotou v roku 2013

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Porovnanie vývoja indexov produkcie (ip), tržieb za vlastné výkony a tovar (itvvat), pridanej hodnoty (iph) a priemerného evidenčného počtu zamestnancov (ipepz) za roky 2013 až 2017 v rámci Sektora energetiky (rok 2015 = 100%)

Zdroj: ŠÚ SR

Produkcia sektora po roku 2013 výrazne klesla o 19,39 p.b. K miernemu medziročnému poklesu produkcie dochádzalo až do roku 2017, kedy produkcia sektora zaznamenala nárast.

Medziročný pokles produkcie, ktorý je vlastne trendom vývoja konečnej  energetickej spotreby (KES) poukazuje na pokrok dosiahnutý pri znižovaní celkovej energetickej spotreby, ktorá v sledovanom období mala klesajúci trend. Zároveň bol na Slovensku od roku 2014 otvorený nový trh s elektrinou a elektrinu ako komoditu bolo možné nakupovať zo susedných štátov za priaznivé ceny.

 V sledovanom období najvýraznejšie poklesla KES tuhých palív, plynných palív a tepla. KES kvapalných palív stúpla a vzrástla aj spotreba elektriny. Pozitívom je výrazný nárast KES obnoviteľných zdrojov a odpadov. Zníženie KES je aj výsledkom opatrení v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti. Vývoj produkcie elektrickej energie je súčasťou sektorovo špecifických ukazovateľov uvedených v tabuľke č.3 na nasledujúcej strane.

Tržby za vlastné výkony a tovar poklesli medzi rokmi 2013 a 2014 o 16,46 p.b. Následne už dochádzalo len k medziročným nárastom. Najvýraznejší medziročný nárast bol medzi rokmi 2016 a 2017 o 11,26 p.b.

Pridaná hodnota v sektore bola v sledovanom období pomerne stála s najvýraznejším nárastom medzi rokmi 2015 a 2016 o 5,75 p.b. Medzi rokmi 2016 a 2017 došlo následne k poklesu o 4,27 p.b.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prechodne klesal od roku 2014 a v sledovanom období medzi rokmi 2013 a 2017 je nižší o 4,98 p.b.

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj zamestnanosti v energetickom sektore v sledovanom období medzi rokmi 2013 a 2017.

Vývoj zamestnanosti sektora v rokoch 2013 – 2017

Zdroj: ŠÚ SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.