Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vplyv pandémie koronavírusu na trh práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na pracovných miestach v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Z hľadiska ekonomických činností v sektorovej štruktúre NSP/SRI kreuje sektor energetika, plyn a elektrina divízia SK NACE Rev. 2: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Sektorovo špecifickí zamestnanci tvorili k 31. 10. 2021 približne 1 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých úrovní zručností uplatňovaných sektorovo špecifickými zamestnancami prezentuje nasledujúci graf.

Štruktúra sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa úrovne zručností v sektore energetika, plyn a elektrina k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore si približne 58 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí vyžadovalo vysokú úroveň zručností a približne 42 % malo požiadavky na strednú úroveň zručností. Nízku úroveň zručností uplatňovalo menej ako 0,5 % sektorovo špecifických zamestnancov, a to napr. pri činnostiach súvisiacich s odpočtom meracích prístrojov.

Sektorovo špecifickí UoZ spolu tvorili k 31. 10. 2021 približne 0,5 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, ako aj porovnanie s rovnakým obdobím roku 2019, sú uvedené nižšie.

Štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v členení podľa úrovne zručností v sektore energetika, plyn a elektrina k 31. 10. 2021 a k 31. 10. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektorovo špecifickí zamestnanci v sektore energetika, plyn a elektrina vykonávali prevažne pracovné činnosti vyžadujúce vysokú úroveň zručností. Aj najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ vykonával bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ zamestnania, ktoré si vyžadovali takúto úroveň zručností. Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ ich bolo približne 52 %. Približne 46 % sektorovo špecifických UoZ vykonávalo pred ich zaradením do evidencie UoZ pracovné úlohy na strednej úrovni zručností. Najmenej sektorovo špecifických UoZ bolo s predchádzajúcou praxou na nízkej úrovni zručností, a to cca 2 %. V sledovanom období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 sa počet sektorovo špecifických UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na prevažnej, t. j. na vysokej úrovni zručností, zvýšil približne o 80 osôb, t. j. o 23 %. Počet UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na strednej úrovni zručností sa zvýšil približne o 90 osôb, t. j. o 29 % východiskového stavu. Zmeny v kategórii UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie vykonávali zamestnania s nízkou úrovňou zručností, predstavovali vzhľadom k nízkej početnosti sektorovo špecifických pracovných síl na tejto úrovni zručností v sektore energetika, plyn a elektrina menej ako desiatku osôb.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na vysokej úrovni zručností v sektore energetika, plyn a elektrina v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V členení podľa územnosprávneho usporiadania SR bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na vysokej úrovni zručností v polovici krajov SR vyššia, ako bola celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora energetika, plyn a elektrina. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na danej úrovni zručností bola v Prešovskom kraji, a to necelých 9 %. V opačnom spektre bol na čele Trnavský kraj, nasledovaný Bratislavským a Nitrianskym krajom, kde bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti nižšia ako 3 %. V sektore energetika, plyn a elektrina sa v prípade vysokej úrovne zručností sektorovo špecifická nezamestnanosť prejavila v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 najmä v počte UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

  • Elektrotechnik a energetik,
  • Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností v sektore energetika, plyn a elektrina v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Pri regionálnom pohľade na mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti v strednej zručnostnej kategórii možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia hodnota bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, kde atakovala 8 %. Priemer sektora bol výraznejšie prekročený aj v Prešovskom a Košickom kraji. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, a to iba 2 %. Ani v regióne Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja nepresiahla miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností hodnotu 4 %. V prípade strednej úrovne zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť v energetike, plyne a elektrine prejavila najmä v počte UoZ, ktorí pred ich zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

  • Operátor parného stroja a kotla (kurič),
  • Elektromontér a opravár elektrického vedenia,
  • Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia.

Počet sektorovo špecifických zamestnancov, UoZ s predchádzajúcu praxou v sektore energetika, plyn a elektrina na nízkej úrovni zručností, resp. príslušných zamestnávateľských organizácií, neumožňoval z dôvodu ochrany dôverných údajov publikáciu konkrétnych hodnôt miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti na danej úrovni zručností v krajskej štruktúre SR. Celoštátna hodnota sledovaného ukazovateľa bola približne 26 %. Sektorovo špecifická nezamestnanosť sa v prípade nízkej úrovne zručností najvýraznejšie prejavila v počte tých UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnanie Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu).

Zhrnutie za sektor

Sektor energetika, plyn a elektrina sa vyznačoval 58 %-ným zastúpením zamestnancov s pracovnými činnosťami na vysokej úrovni zručností z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Táto zručnostná kategória predstavovala aj najpočetnejšiu časť sektorovo špecifických UoZ. K 31. 10. 2021 tvorili osoby s predchádzajúcimi pracovnými úlohami na vysokej úrovni zručností približne 52 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Približne 46 % sektorovo špecifických UoZ vykonávalo pred ich zaradením do evidencie UoZ pracovné úlohy na strednej úrovni zručností. Nízku úroveň zručností uplatňovalo menej ako 0,5 % sektorovo špecifických zamestnancov.

V najpočetnejšej kategórii ľudských zdrojov, t. j. s vysokými zručnosťami, bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti približne 4 %, pretože z celkového počtu osôb, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania s vysokou úrovňou zručností, či už aktuálne k 31. 10. 2021 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili UoZ približne 4 %. V prípade strednej úrovne zručností bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 10. 2021 veľmi podobná, približne 5 % a na nízkej úrovni to bolo okolo 26 %. V čase pandémie boli sektorovo špecifickou nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.

V sektore energetika, plyn a elektrina sa v prípade vysokej úrovne zručností sektorovo špecifická nezamestnanosť prejavila najmä v počte UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

  • Elektrotechnik a energetik,
  • Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení.

V prípade strednej úrovne zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť v energetike, plyne a elektrine prejavila hlavne v počte UoZ s praxou v zamestnaniach:

  • Operátor parného stroja a kotla (kurič),
  • Elektromontér a opravár elektrického vedenia,
  • Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia.

Na nízkej úrovni zručností išlo o zamestnanie Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.