Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úvodná správa o sektore energetika, plyn a elektrina

Sektor energetika, plyn, elektrina

Sektor pozostáva z nasledovnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 19 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 1,0 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 75 %, zastúpenie žien dosiahlo 25 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 726 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 455 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora energetika, plyn, elektrina v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor energetika, plyn, elektrina sa v rámci národného hospodárstva vyznačuje vysokým priemerným vekom zamestnaných osôb, t.j. podstatne výraznejším zastúpením vyšších vekových kategórií zamestnancov (s výnimkou 60 a viac ročných). Grafické znázornenie vekovej štruktúry zamestnanosti v sektore malo za rok 2009 aj za rok 2018 tvar obrátenej pyramídy, pričom počas tohto obdobia došlo k značnému zvýšeniu podielu zamestnancov vo vekových kategóriách 60 a viac rokov, ako aj 55 až 59 rokov. Zo zistení vyplýva, že do budúcna môže mať sektor ťažkosti z hľadiska starnutia zamestnancov, pri získavaní vhodných zamestnancov, keď začnú terajší zamestnanci odchádzať do dôchodku.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora energetika, plyn, elektrina za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Pre sektor je typické, že výrazný podiel zamestnancov v tomto sektore dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa a ich podiel je vyšší ako celoslovenský priemer. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 36 % osôb. Z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore malo vysokú školu približne 32 % a z celkového počtu žien zamestnaných v sektore malo vysokoškolskú kvalifikáciu približne 48 %. Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa dosiahol najvyšší počet zamestnancov, a viac ako 6 tisíc.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora energetika, plyn, elektrina za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Až 62 % zo všetkých zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I má približne 14 % zamestnancov sektora a pomerne výrazné zastúpenie na úrovni 13 % majú taktiež zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 853 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 2 680 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 2 307 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 785 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.