Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor energetika, plyn a elektrina, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvorí z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy divízia SK NACE Rev. 2: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore energetika, plyn a elektrina
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 3,9 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa zvýšil o 3,6 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore energetika, plyn a elektrina sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel iba cca 0,2 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 55,2 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 44,6 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 0,5 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 40,7 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 58,8 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore energetika, plyn a elektrina
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore energetika, plyn a elektrina za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 50,3 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 4,2 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 rokov, ich podiel bol klesajúci a v roku 2021 predstavoval 40,7 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov veku, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 0,8 p. b., a to na konečných 9 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore energetika, plyn a elektrina
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 988 EUR v zamestnaní Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore energetika, plyn a elektrina bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Fyzik dozimetrie, kde príslušný nárast predstavoval 771 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Fyzik termodynamik, akustik, optik, a to so zvýšením mzdy v priemere o 652 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení (o 631 EUR) a Špecialista energetik výroby elektrickej energie (o 621 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore energetika, plyn a elektrina najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Fyzik dozimetrie, a to o 1 018 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 978 EUR. Mzdový nárast vo výške 696 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Elektromontér trakčnej siete. V zamestnaní Technik energetických zariadení budov išlo o 630 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Elektromontér trakčnej siete,
  • Technik telemetrie,
  • Fyzik dozimetrie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.