Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Podľa dostupných údajov za rok 2018 v hospodárstve SR pracuje 1 959 354 osôb, pričom sektor energetiky zamestnáva 18 762 osôb a tvorí 0,96 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory.

Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 75 %. Sektor energetiky je rodovo nevyvážený a v každom samosprávnom kraji pracuje výrazne viac zástupcov mužského pohlavia. Najviac žien pracujúcich v sektore pôsobí v Bratislavskom kraji.

Zamestnanosť v sektore energetiky v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyššia zamestnanosť v sektore je evidovaná v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Zamestnanosť v sektore je podmienená energetickou potrebou daného sektora, ktorá najvýraznejšie súvisí s hustotou obyvateľstva a priemyselnou výrobou. 

Početnosť  zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina podľa krajov v roku 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie
Obdobie: rok 2018

Rodová odlišnosť vo výške priemernej hrubej mesačnej mzdy v sektore predstavuje približne 15 %. Podľa údajov TREXIMA Bratislava spol. s r. o. zarábajú muži 1791 Eur, pričom ženy o uvedených cca 15 % menej. Grafické zobrazenie platovej situácie podľa pohlavia v sektore je zobrazené na nasledujúcom grafe.

Priemerná hrubá mesačná mzda podľa pohlavia

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Obdobie: rok 2018

Priemerná hrubá mesačná mzda a medián hrubej mesačnej mzdy sektorov v národnom hospodárstve SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Obdobie: rok 2018

Z grafu vyplýva nadštandardné platové ohodnotenie zamestnancov sektora. Priemerná hrubá mesačná mzda bola v roku 2018 na úrovni 1726 EUR a medián hrubej mesačnej priemernej mzdy predstavoval 1455 EUR.

Na nasledujúcom grafe je možné vidieť, že výška priemernej hrubej mesačnej mzdy je úmerná stupňu dosiahnutého vzdelania. Anomáliu však predstavuje vyššie odborné vzdelanie, pretože zamestnanci s týmto stupňom vzdelania majú vyššiu priemernú hrubú mesačnú mzdu ako vysokoškolskí vzdelaní zamestnanci 1. stupňa. Uvedená anomália však súvisí s úzko špecializovaným zameraním týchto zamestnancov ako aj s dodatočným vzdelávaním, ktoré prekračuje rámec štandardných vzdelávacích odborov. Uvedení pracovníci zároveň pracujú v nepretržitých prevádzkach kde je ročný fond pracovnej doby vyšší ako fond pracovnej doby v bežnej zmennosti.

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora energetika, plyn, elektrina z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Z celkového počtu zamestnaných osôb v sektore dosiahlo až 32,3 % zamestnancov vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Z celkového počtu 4624 žien pracujúcich v sektore má vysokoškolské vzdelanie takmer polovica – 43, 5 %. Ďalšie najpočetnejšie zastúpené kategórie podľa vzdelania sú absolventi so stredným odborným vzdelaním a s úplným stredným odborným vzdelaním.

Počet zamestnancov podľa pohlavia a najvyššieho dosiahnutého vzdelania je zobrazený na nasledujúcom grafe.

Počet zamestnancov podľa pohlavia a najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Obdobie: rok 2018

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore energetika, plyn, elektrina patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov. V strednodobom horizonte je potrebné vzhľadom na demografický vývoj prihliadať na potrebu pracovnej sily v starších vekových kategóriách. V sektore energetika, plyn a elektrina až 44, 5 % zamestnaných osôb malo 50 a viac rokov. Veľmi nízke je zastúpenie vekových kategórii pod 30 rokov, ktoré by v strednodobom horizonte plynulo tvorili jadro pracovnej sily sektora. 

Na nasledujúcom graf je zobrazená veková pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora energetika, plyn, elektrina za roky 2009 a 2018.

Vekovo-rodová pyramída zamestnaných osôb za roky 2009 a 2018 (celkový počet = 100%)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 Zastúpenie zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 je uvedené na nasledujúcom grafe. 

Ako je možné na nasledujúcom grafe pozorovať najpočetnejšie zastúpenie majú technici a odborní pracovníci, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, špecialisti. Táto technicky znalá skupina zamestnancov tvorí 66, 9 %.

Počet zamestnaných osôb podľa hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04; vlastné spracovanie
Obdobie: rok 2018

Až 62 % zo všetkých zamestnancov v sektore energetiky nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. ako uvádza nasledujúci graf.

Štruktúra zamestnancov podľa hlavnej skupiny odborov vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, Obdobie: rok 2018;

Graf uvádza údaje zamestnancov so základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným po roku 1991.

V roku 2018 podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania študovalo spoločenské vedy, náuky a služby 54,75 % zo všetkých študentov. V priebehu roka 2017 riadne ukončilo vysokoškolské štúdium v spoločenských vedách, náukách a službách až 58,22 % z celkového počtu absolventov, pričom v rámci technických vied a náuk skončilo štúdium len 19,43 % absolventov. Tento podiel predstavuje do budúcnosti vysoký stupeň rizika a je výsledkom dlhodobého podceňovania reformy vzdelávacieho systému na Slovensku, ktorý po roku 1989 prešiel dramatickými zmenami liberálneho charakteru,  čo viedlo k súčasnému stavu, ktorý nedokáže reflektovať potreby trhu z hľadiska počtu, štruktúry a kvality absolventov na úrovni stredoškolského ako aj vysokoškolského vzdelania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.