Kontext sektora z roku 2019

Sektor pozostáva z nasledovnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Až 62 % zo všetkých zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. 

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora energetika, plyn, elektrina za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore energetika, plyn, elektrina patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 13,9 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 4,5 % najpočetnejšia veková skupina 50 až 54 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora energetika, plyn, elektrina za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Pre sektor je typické, že výrazný podiel zamestnancov v tomto sektore dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa a ich podiel je vyšší ako celoslovenský priemer. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 36 % osôb.

Priemerná mzda a medián v rámci sektora energetika, plyn, elektrina za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 726 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 455 EUR.

Zamestnanosť v sektore energetika, plyn, elektrina v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor energetika, plyn a elektrina tvorí 0,96 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 75 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 1,38 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 0,64 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.