IDENTIFIKÁCIA KRITICKÝCH A KĽÚČOVÝCH ČINITEĽOV

Kritické činitele (v budúcnosti môžu ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora)

 • Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (špecializácia na jadrovú a tepelnú energetiku, plynárenstvo, smart technológie, umelú inteligenciu atď.) a pokles počtu absolventov študijných a učebných odborov vhodných pre výkon zamestnaní v sektore, čo môže v budúcnosti viesť k zvýšeným rizikám prevádzky.
 • Nutná priama intervencia v prospech technického školstva z dôvodu starnutia súčasnej pracovnej sily v sektore a nepriaznivého demografického vývoja. 
 • Nedostatok špecializovaných vysokokvalifikovaných elektroenergetických odborníkov s IT znalosťami v oblasti inteligentných sietí, umelej inteligecie, BIG DATA, blockchainu.
 • Dlhšia celková doba odbornej prípravy technických pracovníkov v sektore (dvoj až trojnásobne), ako v ostatných odvetviach.
 • Potrebná motivácia zamestnancov aj finančnými nástrojmi na úrovni podnikov.
 • Vznik mimoriadnych situácií.

Kľúčové činitele (v budúcnosti môžu ovplyvniť úspešný vývoj sektora)

 • Zvýšenie investícii do vzdelávania a odbornej prípravy v elektrotechnických odboroch na SŠ a v študijných programoch VŠ zameraných na energetiku so  zohľadnením vyššej náročnosti na materiálovo-technické vybavenie príslušných odborov a študijných programov.
 • Modernizácia vyučovacích metód, postupov vzdelávania, využívanie digitálnych technológii.
 • Zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania, zavedenie účinných opatrení na podporu štúdia elektrotechnických odborov na SŠ a študijných programov VŠ zameraných na energetiku, zvýšenie motivácie žiakov.
 • Povinná inovácia profesijných kompetencií učiteľov odborných predmetov, majstrov OV.
 • Vstup odborníkov z externého prostredia energetického sektoru do vzdelávacieho procesu.
 • Regulácia počtu študentov prijímaných na jednotlivé študijné odbory tak, aby reflektovali požiadavky praxe.
 • Získanie akreditácie pre technické študijné odbory resp. programy, čo je rozhodujúce pre samotnú existenciu pracovísk na vysokých školách.
 • V duálnom vzdelávaní prihliadať na špecifické potreby energetického sektora v príslušnom regióne.
 • Zjednodušiť podmienky firmám v systéme duálneho vzdelávania, najmä znížením administratívnej záťaže.
 • Vypracovanie krízových plánov a postupov pre mimoriadne situácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.