Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzuje sektor energetika, plyn a elektrina divízia SK NACE Rev. 2: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Sektor energetika, plyn a elektrina sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1,3 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora energetika, plyn a elektrina k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor energetika, plyn a elektrina bol charakteristický približne 18 %-ným (viac ako 3 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Približne 15 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom kraji, ako aj v Nitrianskom kraji, kde sa počas sledovaného obdobia zvýšili požiadavky na sektorovo špecifické ľudské zdroje najmä v súvislosti so spúšťaním tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Banskobystrický kraj, a to cca 9 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Elektromontér a opravár elektrického vedenia,
 • Operátor parného stroja a kotla (kurič),
 • Elektrotechnik a energetik,
 • Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni,
 • Technik spracovania rádioaktívneho odpadu,
 • Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike,
 • Technik systémov zberu dát v energetike,
 • Technik správy elektrickej siete,
 • Technik vyraďovania jadrových zariadení,
 • Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality,
 • Fyzik termodynamik, akustik, optik,
 • Špecialista energetik technického a technologického rozvoja.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore energetika, plyn a elektrina v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore energetika, plyn a elektrina bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla takmer 9 %. V opačnom spektre bol na čele Bratislavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti menej ako 3 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Technici a odborní pracovníci, a to o cca 100 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore energetika, plyn a elektrina v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
139Elektrotechnik a energetik
233Elektromontér a opravár elektrického vedenia
320Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení
418Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia
516Operátor parného stroja a kotla (kurič)
610Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu)
79Technik energetik projektant, konštruktér
84Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
94Technik prípravy a realizácie investícií
104Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore energetika, plyn a elektrina v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-6Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
2-5Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
3-3Technik správy elektrickej siete
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor energetika, plyn a elektrina sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1,3 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, ako aj Trnavskom kraji. Požiadavky trhu práce na sektorovo špecifické ľudské zdroje sa zvýšili najmä v súvislosti so spúšťaním tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce v Nitrianskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore energetika, plyn a elektrina bolo v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 menej ako 0,5 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 5 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 170 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Technici a odborní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.