Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor energetika, plyn, elektrina

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora energetika, plyn, elektrina za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore energetika, plyn, elektrina patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov nasledovanej vekovými skupinami 55 až 59 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 50 až 54, 55 až 59 a 45 až 49 rokov.  Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 50 až 54, 55 až 59 a 45 až 49 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 18,7 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 17,6 % najpočetnejšia veková skupina 50 až 54 rokov. Sektor sa na základe porovnania početnosti vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje celkovým starnutím ľudských zdrojov a osobitne výrazným zvýšením podielu žien vo veku 55 a viac rokov.

Zamestnanosť v sektore energetika, plyn, elektrina v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor energetika, plyn a elektrina tvorí 0,96 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 75 % a na základe toho možno skonštatovať, že
v porovnaní  s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnaných osôb v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 3,4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa však nachádza v Nitrianskom kraji, najvyšší počet žien sa nachádza opäť v Bratislavskom kraji. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 1,4 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trenčianskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 1,38 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 0,64 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 82 %, je v Trenčianskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Bratislavskom kraji, a to 37 %.

V sektore energetika, plyn a elektrina patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Elektrotechnici a energetici; Elektromontéri a opravári elektrických vedení; Elektroinžinieri a špecialisti energetici; Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie; Operátori parných strojov a kotlov; Inštalatéri a potrubári; Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva; Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci; Pracovníci kontaktných informačných centier a Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,4 tis. do 1,9 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora energetika, plyn, elektrina z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore energetika, plyn, elektrina za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 726 EUR, čo predstavuje 148 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 455 EUR, čo je 157 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore energetika, plyn a elektrina dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 2 781 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 909 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 2 304 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 862 EUR, a to taktiež v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 98 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 2. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 82 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.