Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor energetika, plyn, elektrina

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci divízie 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu predmetnej klasifikácie.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

V sektore energetika, plyn, elektrina bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi o pracovných úrazoch, t. j. za roky 2014 až 2018, zaznamenaných 251 RPÚ. Tento sektor mal len 0,5 %-ný podiel na celkovej registrovanej pracovnej úrazovosti v SR za sledované obdobie. Z grafu je možné sledovať, že vývoj počtu RPÚ v sektore je kolísavý, pričom má mierne stúpajúcu tend

Počet RPÚ v sektore energetika, plyn, elektrina a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najviac RPÚ v tomto sektore za sledované obdobie, a to 37,5 % z ich celkového počtu sektore, bolo u zamestnávateľov s 500 a viac zamestnancami. Významnú početnosť RPÚ je možné sledovať aj v prípade zamestnávateľov s 50 až 249 zamestnancami, kde bol podiel na RPÚ na úrovni 31,5 %.

Počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore energetika, plyn, elektrina za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Pracovisko s najväčším počtom RPÚ v sektore bola výrobná plocha, továreň, dielňa, a to s podielom 15,9 % na celkovej početnosti RPÚ za vybrané obdobie. Významný podiel na pracovnej úrazovosti v sektore bol zaznamenaný taktiež na pracovisku: plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti  (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), a to 13,1 %.

Za ostatných päť rokov sa RPÚ v tomto sektore vyskytli v 26 rôznych zamestnaniach. Najviac RPÚ bolo v zamestnaní elektrikári a elektronici, kde bolo až 31,5 % RPÚ za sledované obdobie.

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore energetika, plyn, elektrina za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Príčinou RPÚ v sektore boli najmä nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). Táto príčina RPÚ v sektore mala 63,3 %-ný podiel na všetkých RPÚ za ostatných päť rokov v predmetnom sektore.

Za roky 2014 až 2018 bolo v tomto sektore evidovaných šesť pracovných úrazov s ŤUZ, a to s podielom približne 1 % na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v SR vo vybranom období. V tomto sektore boli zaradení zamestnanci s pracovnými úrazmi s ŤUZ v polovici prípadov ku kvalifikovaním pracovníkom v hutníctve, strojárstve a podobným pracovníkom. Príčinou týchto úrazov bolo v polovici prípadov používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore.

V sektore energetika, plyn, elektrina bolo zaznamenaných päť SPÚ za roky 2014 až 2018, a to s podielom 2,3 % na všetkých SPÚ v SR v sledovanom období. Medzi pracoviská so SPÚ v tomto sektore patrili najmä plochy trvalo prístupné prechodu verejnosti (hlavné cesty, bočné cesty, parkovacie plochy, staničné alebo letiskové čakárne a iné), a to s podielom 20,0 %. SPÚ sa vyskytli v nasledovných zamestnaniach: elektrikári a elektronici, pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave, riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych, podporných a obchodných činností, spracovatelia
a výrobcovia potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva a odevov, ako aj technici a odborní pracovníci
v oblasti vedy a techniky. Najpočetnejšou príčinou SPÚ v sektore energetika, plyn, elektrina bolo používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce, vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore, a to s podielom 40,0 %.

Počet SPÚ v sektore energetika, plyn, elektrina a medián SPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018

 Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore energetika, plyn, elektrina podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Poznámka: V Nitrianskom kraji sa jav nevyskytoval.

V sektore energetika, plyn, elektrina bol v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, a to štyri, rovnako ako v Banskobystrickom kraji. Naopak, v Trnavskom kraji a v Nitrianskom kraji bol počet VPM s nižšími úrovňami EKR nulový. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to 100 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora.

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM v Žilinskom kraji, kde ich počet dosiahol šesť. V Trnavskom kraji boli na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidované tri voľné pracovné miesta. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Trnavskom kraji, kde bol ich podiel 75 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 60 %.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, ktorý bol nasledovaný Prešovským krajom, početnosť inzerovaných VPM na tejto kvalifikačnej úrovni však bola minimálna.

V sektore energetika, plyn, elektrina boli na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Elektrotechnik a energetik,
  • Stavebný a prevádzkový elektrikár.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.