Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor energetika, plyn, elektrina

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený sekciou D – DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU, ktorá obsahuje práve jednu divíziu ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to divíziu 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných skupín produktov:

  • 35.1 Elektrická energia, jej prenos a distribúcia,
  • 35.2 Priemyselný plyn; distribúcia plynných palív potrubím,
  • 35.3 Dodávka pary a studeného vzduchu.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci skupiny 35.1 Elektrická energia, jej prenos a distribúcia sú typické produkty: elektrická energia, prenos elektriny, distribúcia elektriny. Ďalšou skupinou, ktorej produkty sú charakteristické pre tento sektor, je skupina 35.2 Priemyselný plyn; distribúcia plynných palív potrubím, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny, iné ako ropné plyny, predaj plynných palív potrubím. Medzi charakteristické produkty skupiny 35.2 Dodávka pary a studeného vzduchu patria najmä: para a teplá voda, dodávka studeného vzduchu a studenej vody.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora energetika, plyn, elektrina v SR za roky 1995 až 2017 (v mld .EUR)

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 1,5 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 215 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2006, a to približne 3,1 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,6 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 2001. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 63,9 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 9,4 %.

V tomto sektore bol za obdobie rokov 1995 až 2017 vývoj hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách značne rozmanitý. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 0,4 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 22 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2007 približne na úrovni 3,8 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 1,2 mld. EUR v roku 2001. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 16,3 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení takmer 1 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Podiel zamestnancov divízie 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre energetiku, plyn, elektrinu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 52 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 23 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu tvoria približne 4 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore energetika, plyn, elektrina za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 400, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Košickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 220 osôb. Na druhej strane v Trenčianskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 90 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 100. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 200 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo takmer 200 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval približne 160 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Nitrianskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o takmer 100. Na druhej strane v Trenčianskom kraji a v Žilinskom kraji stúpol počet zamestnaných osôb len minimálne.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore energetika, plyn, elektrina v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore energetika, plyn, elektrina bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 726 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 249 EUR. To predstavuje podiel 72,4 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 460 EUR, a to predstavuje 84,6 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 366 EUR, čo predstavuje 137,1 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 117 EUR, resp. 64,7 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.