Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Najviac zamestnancov (približne 4 %) v sektore elektrotechnika malo v roku 2018 vyštudované odbory vzdelávania 2672 mechanik elektronik.

Odbory 2672 mechanik elektronik a 2670 mechanik silnoprúdových zariadení boli vyhláškou MŠVVaŠ SR 424/2005 Z. z.  nahradené odborom 2697 mechanik elektrotechnik. Približne 1,4 % zamestnancov v sektore malo k roku 2018 vyštudovanú skupinu odborov vzdelávania 2697 mechanik elektrotechnik. Kľúčovými odbormi vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov (približne 3 %) sú aj odbory 2675 elektrotechnika. V školskom roku 2017/2018 v týchto odboroch študovalo 5 632 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 4 429 – 4 629 absolventov denného štúdia z týchto odborov vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne len 8 % z nich si nájde prácu v sektore elektrotechnika. Príchod najvyššieho počtu absolventov týchto odborov vzdelávania na trh práce v sledovanom období 2019 – 2024  má byť v roku 2019.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelávania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore energetika, plyn, elektrina

Kľúčové odbory vzdelávania podľa podielu zamestnaných osôb v sektore energetika, plyn a elektrina za rok 2018, ktoré sa v školskom roku 2018/2019 nevyučujú

Skupina odborov 2672 mechanik elektronik nahradená vyhláškou MŠVVaŠ SR 424/2005 Z. z. skupinou odborov 2697 mechanik elektrotechnik.

Skupina odborov 6490 kuchár, čašník; kuchárka, servírka nahradená vyhláškou MŠVVaŠ SR skupinou odborov 2644 čašník, servírka a 6445 kuchár.

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore sú zobrazené na nasledujúcich grafoch č. 12 a č. 13.

Celková očakávaná dodatočná potreba v sektore elektrotechnika bude do roku 2024 na úrovni približne 12 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2020 a najmenej v roku 2024.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore elektrotechnika v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti.

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024, s počtom približne 1 034 pracovných síl. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2020, s počtom približne 1 570 pracovných síl.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore elektrotechnika v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Inovatívnosť sektora, ako aj dynamický rozvoj pracovných príležitosti je možné pozorovať aj na grafe č.13. Predpokladaný expanzný dopyt v najbližších rokoch prevyšuje nahradzujúci dopyt, avšak vplyvom neustáleho nárastu nahradzujúceho dopytu bude od roku 2023 dominovať potreba náhrady uvoľnených pracovných miest. 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore elektrotechnika sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor elektrotechnika bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 1 223 – 1 423 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 1 297 – 1 497 pracujúcich, pričom 44 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8211000 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 11 509 – 13 509 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 1 041 – 1 241 osôb. 

V nasledujúcich tabuľkách č. 6 a č. 7 sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore elektrotechnika, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore elektrotechnika

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických predaný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore elektrotechnika

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore elektrotechnika medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-2024

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore elektrotechnika sa očakáva v zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA (SŠ). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 13 tisíc osôb, z čoho približne 4 300 osôb spadá do sektora elektrotechniky.

Očakávané disparity v sektore elektrotechnika v období 2019-2024 v zhluku zamestnaní  ELEKTROTECHNIKA (SŠ) sú zobrazené na nasledujúcom grafe č. 14.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore elektrotechnika v období 2019-2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 14 000  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní.

 V zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA (SŠ) v sektore elektrotechnika sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 4 300 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania možno očakávať, že v sektore elektrotechnika sa uplatní približne 1200. Do roku 2024 sa teda v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov pre sektor elektrotechniky.

Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z iných odborov vzdelávania.

Zoznam zamestnaní SK ISCO-08 patriacich do zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA (SŠ) ako aj Zoznam odborov vzdelávania v zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania so zhlukom zamestnaní ELEKTROTECHNIKA (SŠ) je je duševným vlastníctvom spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Ďalšími významnými zhlukmi zamestnaní s vysokou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2024 v sektore elektrotechnika sú STROJÁRSTVO (SŠ) a ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA.

Zo zhluku zamestnaní STROJÁRSTVO (SŠ) sa v sektore elektrotechnika v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 2400 osôb. Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania možno očakávať, že v sektore elektrotechnika sa uplatní približne 1200. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda opätovne očakáva nedostatok absolventov v sektore elektrotechnika.

V zhluku zamestnaní ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba 600 pracovných síl. Z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania možno očakávať, že v sektore elektrotechnika sa uplatní približne 300.

Zo všetkých horeuvedených zhlukov zamestnaní sa v rozmedzí 2019 – 2024 očakáva nedostatok pracovnej sily pre elektrotechnický sektor.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.