Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor elektrotechnika. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s nízkym početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú dve divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, Výroba elektrických zariadení.

Špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v júli 2020, a to na úrovni 6,5 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika v novembri 2019, a to 3,9 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 4,9 %, čo je približne o 0,1 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť približne rovnaká, ako celoslovenský priemer. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,4 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol v júni 2020, a to na úrovni 0,2 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v decembri 2020, a to -0,6 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 1,1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,7 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,4 p. b.) nastal medzi augustom 2020 a septembrom 2020.

Špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v dvoch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 12,5 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 11,6 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 2,7 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (3,1 %) bola aj v Trnavskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore elektrotechnika medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 1,7 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji (3,2 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji (o 2,5 p. b.). Lepšie na tom boli Trnavský kraj s nárastom o 0,7 p. b. a Trenčiansky kraj, kde nárast predstavoval 1 p. b.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä z dlhšieho časového hľadiska úzku súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú na základe úspešného predaja elektrotechnických produktov. Ide práve o zamestnávateľské organizácie, ktoré cielene prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v produktívnej práci a ich odmeňovania z prostriedkov dosahovaných tržieb. Zároveň je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 1 043 organizácií, čo predstavuje nárast o 131,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 634 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 60,8 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 5 993 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 69,8 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 2 182 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 27 Výroba elektrických zariadení v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 27 Výroba elektrických zariadení v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 26 organizácií, čo predstavuje nárast o 1,6 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 171 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 657,7 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 943 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 66,1 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2012 a 2013, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 365 tis. EUR. Vzhľadom na mierny rast počtu organizácií a značný nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika prakticky kopírovala nezamestnanosť v SR, pričom na konci sledovaného obdobia sa dostala výraznejšie pod priemernú úroveň v SR. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Prešovskom kraji, a to z hľadiska výšky aj nárastu. V divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov prišlo k nárastu počtu organizácií a k poklesu výšky tržieb na jednu organizáciu a v divízii 27 Výroba elektrických zariadení bol nejednoznačný trend z hľadiska počtu organizácií, avšak výška tržieb na jednu organizáciu s nimi inverzne korelovala.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.