Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Priemyselná výroba je dominantným odvetvím pri tvorbe HDP v oblasti čistého vývozu. Podiely jednotlivých odvetví priemyselnej výroby sú zobrazené na nasledujúcom grafe, z ktorého vidieť, že dominantné postavenie na exporte zabezpečuje SK NACE 29 – Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov. Sektor elektrotechniky je primárne tvorený odvetviami SK NACE 26 – Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov a SK NACE 27 – Výroba elektrických zariadení. Sú to odvetvia s významnejšími podielmi na tržbách z predaja do zahraničia, ako je možné vidieť na nasledujúcom grafe. Elektrotechnika je dnes neoddeliteľnou súčasťou sektora automobilového priemyslu a strojárstva, ktorý je v exporte zo všetkých sektorov najdominantnejší.

Zoznam sektorových rád s príslušnými číslami sektora a divíziami SK NACE Rev.2 je uvedený v Prílohe č.1 tohto dokumentu.

Podiely odvetví priemyselnej výroby na tržbách z predaja do zahraničia v roku 2017

Zdroj: ŠÚ SR; 2019

Údaje všeobecných finančno-ekonomických ukazovateľov elektrotechnického sektora získané zo Štatistického úradu SR sú uvedené v nasledujúcej Tabuľke č.1. Údaje sú uvádzané za aktuálne dostupný rok 2017.

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele sektora elektrotechniky

V doleuvedenom grafe č.2 sú usporiadané sektory národného hospodárstva zostupne podľa produkcie sektora v roku 2017. Sektor elektrotechniky (číslo sektora 11) predstavuje ôsmy sektor s najvyššou produkciou v roku 2017. Produkcia sektora v roku 2017 oproti roku 2013 mierne stúpla. Najvyššiu produkciu v roku 2017 vykazoval automobilový priemysel (číslo sektora 10), ktorého produkcia dosiahla úroveň 42 912 835 tis. EUR.  Automobilový priemysel vykázal v komparácii s rokom 2013 aj najvyšší nárast oproti iným sektorom a je hnacou silou priemyslu na Slovensku.

Usporiadanie sektorov podľa produkcie v roku 2017 s priradenou hodnotou produkcie v roku 2013

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Porovnanie vývoja indexov tržieb za vlastné výkony a tovar (itvvat), pridanej hodnoty (iph) a priemerného evidenčného počtu zamestnancov (ipepz) za roky 2013 až 2017 pre Sektor elektrotechniky (odvetvová agregácia SK NACE 26 a 27) v porovnaní s priemyselnou výrobou (rok 2015 = 100%)

Tržby za vlastné výkony a tovar v sektore elektrotechniky od roku 2013 prechodne rástli do roku 2016, v roku 2017 však došlo k výraznému medziročnému poklesu o 3,15 p.b. V porovnaní s priemyselnou výrobou je možné vidieť, že recesia v roku 2017 nezasiahla celú priemyselnú výrobu, nakoľko tu došlo k nárastu o 4,67 p.b. Celkovo v porovnávanom období medzi rokmi 2013 až 2017 došlo k zvýšeniu tržieb za vlastné výkony a tovar o 4,50 p.b.

Pridaná hodnota v sledovanom období pomerne rýchlo rástla s najvyšším medziročným nárastom medzi rokmi 2015 a 2016 o 13,82 p.b. Pridaná hodnota zaznamenala stagnáciu medzi rokmi 2014 a 2015, kedy došlo k jej poklesu o 1,80 p.b. 

V roku 2015 nedošlo len k stagnácii pridanej hodnoty, ale aj k stagnácii zamestnanosti. V roku 2015 poklesla zamestnanosť v sektore o 0,91 p.b. V sledovanom období došlo medzi rokmi 2013 a 2017 k nárastu zamestnanosti v sektore o 16,04 p.b.

Odvetvie priemyselnej výroby zaznamenalo v sledovanom období pomerne stály rast zamestnanosti a medzi rokmi 2013 až 2017 došlo k nárastu o 13,27 p.b.

Vývoj zamestnanosti sektora v sledovanom období je zobrazený na nasledujúcom grafe č.3.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.